บัญชีรายชื่อครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ปี : จังหวัด : อำเภอ :
ที่ ปี จังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อ-สกุล
1 2555 กระบี่ เกาะลันตา เทศบาลตำบลเกาะลันตาใหญ่ บ้านศรีรายา นางสาว กฤษณา จิตรแป้น
2 2555 กระบี่ เขาพนม เทศบาลตำบลเขาพนม เทศบาลตำบลเขาพนม นางสาวรัตน์ตยา ศรีสุข
3 2555 กระบี่ คลองท่อม เทศบาลตำบลคลองพน เทศบาลตำบลคลองพน นางอารีย์ หมั่นมา
4 2555 กระบี่ ปลายพระยา องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเขน บ้านควนเศียร นางสายใจ ปล้องทับ
5 2555 กระบี่ ลำทับ องค์การบริหารส่วนตำบลลำทับ บ้านพรุขี้กา นางปัทมวรรณ ปานมา
6 2555 กระบี่ เหนือคลอง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง บ้านโคกยาง นางจุฑาธิบดิ์ ฆังคะ
7 2555 กระบี่ อ่าวลึก เทศบาลตำบลแหลมสัก วัดสถิตโพธาราม นางสาววนัสบดี ศักดิ์แก้ว
8 2555 กาญจนบุรี ด่านมะขาม เตี้ย เทศบาลตำบลด่านมะขามเตี้ย เทศบาลตำบลด่านมะขามเตี้ย นางสาวพัชชญา ธนวัฒน์
9 2555 กาญจนบุรี ทองผาภูมิ องค์การบริหารส่วนตำบลปิล๊อก บ้านอีต่อง นางวี รัชดา มหัตกีรติ
10 2555 กาญจนบุรี ท่ามะกา องค์การบริหารส่วนตำบลยางม่วง บ้านหนองกรด นางสาว บุญตา เปรมศักดิ์
11 2555 กาญจนบุรี ไทรโยค องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา วัดพุตะเคียน นางสาว จินตนา อ่วมนับถือ
12 2555 กาญจนบุรี บ่อพลอย องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรัง บ้านสันติสุข นาง สาวสุกัญญา เนตรน้อย
13 2555 กาญจนบุรี พนมทวน เทศบาลตำบลพนมทวน เทศบาลตำบลพนมทวน นางประ ทุม วิทยสินธนา
14 2555 กาญจนบุรี เมือง กาญจนบุรี เทศบาลเมืองกาญจนบุรี เทศบาลเมืองกาญจนบุรี นางณธภร สมัยนิยม
15 2555 กาญจนบุรี เลาขวัญ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองประดู่ บ้านหนองประดู่ นางชยธร ช่างทำดี
16 2555 กาญจนบุรี ศรีสวัสดิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสวน บ้านปากนาสวน นางวรนุช ศรีสัตย์
17 2555 กาญจนบุรี สังขละบุรี เทศบาลตำบลวังกะ วัดวังก์วิเวการาม นางนง นภัส แก้วจันทร์
18 2555 กาญจนบุรี หนองปรือ องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จเจริญ บ้านบารมี นาง สาวพิยะดา ธรรมผุย
19 2555 กาญจนบุรี ห้วยกระเจา เทศบาลตำบลห้วยกระเจา กาญจนาภิเษก นาง สาวลำยวง พูลขวัญ
20 2555 กาฬสินธุ์ กมลาไสย เทศบาลตำบลกมลาไสย วัดสระบัวราษฎร์ประดิษฐ์ นางสาว ยุพิน สุมังเกษตร
21 2555 กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสามขา บ้านสามขา นาง สุพรรณทิพย์ ประทุมทา
22 2555 กาฬสินธุ์ เขาวง เทศบาลตำบลสระพังทอง เทศบาลตำบลสระพังทอง นางสมยาด วรรณโนนาม
23 2555 กาฬสินธุ์ คำม่วง องค์การบริหารส่วนตำบลเนินยาง วัดโพธิ์พัฒนารามสูงเนิน นางจิราพร กาญจนสุขเมฆิน
24 2555 กาฬสินธุ์ ฆ้องชัย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนศิลาเลิง วัดบ้านโนนศิลาเลิง นางสาวนุชริ นทร์ นามโก
25 2555 กาฬสินธุ์ ดอนจาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาจำปา บ้านนาจำปา นางณัฐรัตน์ การนิตย์
26 2555 กาฬสินธุ์ ท่าคันโท เทศบาลตำบลกุดจิก บ้านกุดจิก นางฉวี วงค์ไชยา
27 2555 กาฬสินธุ์ นาคู องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว บ้านหินลาด นางคุ้มครอง ศรีเมือง
28 2555 กาฬสินธุ์ นามน องค์การบริหารส่วนตำบลหลักเหลี่ยม วัดวิเศษชัยศรี นางสาวพร รณิภา แจ่มพงษ์
29 2555 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ เทศบาลตำบลเชียงเครือ วัดชูเถาวัลย์ นาย ทองเพชร คงอุดม
30 2555 กาฬสินธุ์ ยางตลาด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม บ้านดงอัคคะ นางสาว ธนพร ภูห้องเพชร
31 2555 กาฬสินธุ์ ร่องคำ เทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง นางเอ็มไพร์ อันโนนจารย์
32 2555 กาฬสินธุ์ สมเด็จ องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ บ้านหนองบัวโดน นางจิรานันท์ รัตนเพร็ด
33 2555 กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ เทศบาลตำบลภูสิงห์ บ้านโนนอุดม นางกนก วรรณ ศรีวรรณา
34 2555 กาฬสินธุ์ สามชัย องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญ วัดหนองแซง นางวิไล ยนยุบล
35 2555 กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี เทศบาลตำบลหนองกุงศรี เทศบาลตำบลหนองกุงศรี นางนุ ชฎาภรณ์ องอาจ
36 2555 กาฬสินธุ์ ห้วยผึ้ง เทศบาลตำบลคำบง บ้านคำบง นางวันทนีย์ ไชยคิรินทร์
37 2555 กาฬสินธุ์ ห้วยเม็ก เทศบาลตำบลคำใหญ่ เทศบาลตำบลคำใหญ่ นางเรวดี ภูชมศรี
38 2555 กำแพงเพชร โกสัมพีนคร องค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี บ้านคลองเมือง นาง สาวนาตยา แซ่อั๊ง
39 2555 กำแพงเพชร ขาณุวรลัก ษบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลปางมะค่า บ้านมอสมบูรณ์ นางสาวกาญจนา นามมนตรี
40 2555 กำแพงเพชร คลองขลุง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพุทรา บ้านคลองเจริญ นาง สาวเชลียม ปัสสา
41 2555 กำแพงเพชร คลองลาน เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา บ้านใหม่ธงชัย นาง น้ำทิพย์ สืบวงษา
42 2555 กำแพงเพชร ทรายทอง วัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา บ้านบึงสำราญ นายมงคล สร้างการนอก
43 2555 กำแพงเพชร ไทรงาม องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย นาง ศรัญพร มีขำ
44 2555 กำแพงเพชร บึงสามัคคี องค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามัคคี บ้านบึงบ้าน(เสาร์ห้า) นาง สาวน้ำอ้อย พรมมา
45 2555 กำแพงเพชร ปางศิลา ทอง องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต บ้านมอเจริญ นางสุกัญญา ขำดำ
46 2555 กำแพงเพชร พราน กระต่าย เทศบาลตำบลพรานกระต่าย เทศบาลตำบลพรานกระต่าย นางปรียารัตน์ รอดกสิกรรม
47 2555 กำแพงเพชร เมือง กำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนตำบลคณฑี บ้านหงษ์ทอง นางศศินา เพชรรัตน์
48 2555 กำแพงเพชร ลานกระบือ เทศบาลตำบลลานกระบือ เทศบาลตำบลลานกระบือ นาง สุพรรษา ทัดแพ
49 2555 ขอนแก่น กระนวน เทศบาลตำบลห้วยยาง บ้านโคกกลาง นางยุวดี หม่องคำหมื่น
50 2555 ขอนแก่น เขาสวนกวาง เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง นาง พิกุล เบ้าหล่อเพชร
51 2555 ขอนแก่น ชนบท องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก นางสาวยุวดี ศตวีร์
52 2555 ขอนแก่น ชุมแพ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด บ้านฝายหิน นางสาวฤดี พิเภก
53 2555 ขอนแก่น ซำสูง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโนน บ้านโนน นางสมบัติ วงโพย
54 2555 ขอนแก่น น้ำพอง องค์การบริหารส่วนตำบลวังชัย วัดมหาชัย นางสุพันธ์ ผาเดิม
55 2555 ขอนแก่น โนนศิลา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน นางถวิล วงษ์ ศรีโฮมจันทร์
56 2555 ขอนแก่น บ้านไผ่ เทศบาลตำบลในเมือง บ้านเก่าน้อย นางสมปอง ชาวโพธิ์
57 2555 ขอนแก่น บ้านฝาง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า บ้านโนนเขวา นางรัญญา โปร่งกลาง
58 2555 ขอนแก่น บ้านแฮด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ นิคมโนนสมบูรณ์ นางสาว รัชนีย์ จันทร์ฟอง
59 2555 ขอนแก่น เปือยน้อย องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง บ้านห้วยแร่ นางสาว พรรณี บรรหาร
60 2555 ขอนแก่น พระยืน องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม นางสาวสุภิณ เทพสุทธิ
61 2555 ขอนแก่น พล องค์การบริหารส่วนตำบลโสกนกเต็น บ้านโสกนกเต็นพัฒนา นางเกศรินทร์ ศรีษะนาราช
62 2555 ขอนแก่น ภูผาม่าน องค์การบริหารส่วนตำบลวังสวาบ บ้านเขาวง นางสาวนิ ชญา โคตา
63 2555 ขอนแก่น ภูเวียง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือ วัดวารินทร์ นางบุญโปรย ศรีชมชื่น
64 2555 ขอนแก่น มัญจาคีรี องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม บ้านหนองบัว นางเสาวนีย์ บัวคำ
65 2555 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี ตำบลโคกสี นาง ศุภาณี ดาทุมมา
66 2555 ขอนแก่น เวียงเก่า องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง บ้านโนนสะอาด นางจิตรา ชำนาญพล
67 2555 ขอนแก่น แวงน้อย องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา วัดท่าละหาน นางสมพิศ นาอุดม
68 2555 ขอนแก่น แวงใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่นาเพียง องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่นาเพียง นางประเชิญ คำพันธ์
69 2555 ขอนแก่น สีชมพู เทศบาลตำบลนาจาน เทศบาลตำบลนาจาน นางจินตนา คิดสุขุม
70 2555 ขอนแก่น หนองนาคำ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ วัดโพธิ์ศรีวราราม นางพร ทิพา นันทัยทวีกุล
71 2555 ขอนแก่น หนองเรือ องค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ วัดสวรรคงคา นางรัตนา สิทธิ
72 2555 ขอนแก่น หนองสองห้อง เทศบาลตำบลหนองสองห้อง เทศบาลตำบลหนองสองห้อง นาง สาวจันทร์เพ็ญ ทีทา
73 2555 ขอนแก่น อุบลรัตน์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุขสำราญ บ้านสำราญ นางวราว รรณ์ เตียประพงษ์
74 2555 จันทบุรี แก่งหางแมว องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวงกต องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวงกต นางสาว ไพรินทร์ อัตถาหาร
75 2555 จันทบุรี ขลุง เทศบาลตำบลเกวียนหัก เทศบาลตำบลเกวียนหัก นางศิรรัตน์ สุข สกล
76 2555 จันทบุรี เขาคิชฌกูฎ เทศบาลตำบลคลองพลู วัดคลองเกวียนลอย นางลำ ไพร ไทยเจริญ
77 2555 จันทบุรี ท่าใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลโขมง ตำบลโขมง นางสาวปิยะ รัตน์ วิสิทธิวงษ์
78 2555 จันทบุรี นายายอาม องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ วัดคลองลาว นางสาวระ วิวรรณ บุญธรรม
79 2555 จันทบุรี โป่งน้ำร้อน องค์การบริหารส่วนตำบลทับไทร บ้านดงจิก นางธัญ ญาศิริ ทับทิม
80 2555 จันทบุรี มะขาม เทศบาลตำบลมะขาม เทศบาลตำบลมะขาม นางสาวพรรณิ ภา เจริญทวี
81 2555 จันทบุรี เมืองจันทบุรี เทศบาลเมืองจันทบุรี วัดป่าคลองกุ้ง นางสิริ วรรณ คะเสนา
82 2555 จันทบุรี สอยดาว องค์การบริหารส่วนตำบลปะตง องค์การบริหารส่วนตำบลปะตง นางเพ็ญศรี วงษ์สุนทร
83 2555 จันทบุรี แหลมสิงห์ เทศบาลตำบลพลิ้ว เทศบาลตำบลพลิ้ว นาง ณิรกานต ผลงาม
84 2555 ฉะเชิงเทรา คลองเขื่อน องค์การบริหารส่วนตำบลบางโรง อนุบาล ๓ ขวบ โรงเรียนวัดบางโรง นาง สาววารี มั่งสิน
85 2555 ฉะเชิงเทรา ท่าตะเกียบ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะเกียบ บ้านหนองประโยชน์ นาง สุมาลี สุขทวี
86 2555 ฉะเชิงเทรา บางคล้า องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ บ้านหนองโสน นางสาว ศศิธร เลิศศิริ
87 2555 ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว องค์การบริหารส่วนตำบลบึงน้ำรักษ์ โรงเรียนสุเหร่าคลอง ๑๕ นาย สาโรจน์ ยีมิน
88 2555 ฉะเชิงเทรา บางปะกง เทศบาลตำบลบางปะกง เทศบาลตำบลบางปะกง นางวนิชา ศีลธรรม
89 2555 ฉะเชิงเทรา แปลงยาว เทศบาลตำบลวังเย็น เทศบาลตำบลวังเย็น (โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์) นาง ปลื้มจิตต์ พัฒนเอกวงศ์
90 2555 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม เทศบาลตำบลพนมสารคาม เทศบาลตำบลพนมสารคาม นาง สุภาพร ลีซ้าย
91 2555 ฉะเชิงเทรา เมือง ฉะเชิงเทรา องค์การบริหารส่วนตำบลบางตีนเป็ด โรงเรียนวัดดอนทอง นางอารีย์ ณ เชียงใหม่
92 2555 ฉะเชิงเทรา ราชสาส์น องค์การบริหารส่วนตำบลบางคา วัดจรเข้ตาย นาง ธนพร คณะทอง
93 2555 ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต องค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี องค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี นาง ณัฏฐนิชา ชุมสุวรรณ์
94 2555 ชลบุรี เกาะจันทร์ เทศบาลเมืองปรกฟ้า บ้านเจ็ดเนิน นางสุดารัตน์ แน่นหนา
95 2555 ชลบุรี บ่อทอง องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ โรงเรียนบ้านขุนชำนาญ นางสาวจิราพร จันทร์ทะภักด์
96 2555 ชลบุรี บางละมุง เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย บ้านโป่งสะเก็ต นางพรทิพย์ ช้างมณี
97 2555 ชลบุรี บ้านบึง เทศบาลตำบลบ้านบึง ตำบลบ้านบึง นางธันยพร บุญภพ
98 2555 ชลบุรี เมืองชลบุรี เทศบาลตำบลบางทราย พุทธยาคม(วัดเขาบางทราย) นางบุปผา กุลเกิด
99 2555 ชลบุรี ศรีราชา เทศบาลเมืองศรีราชา เทศบาลเมืองศรีราชา นางสาวพรพนา สุขสว่าง
100 2555 ชลบุรี สัตหีบ เทศบาลเมืองสัตหีบ ศรีดรุณา นางพรทิพย์ ทรัพย์ไพบูลย์
101 2555 ชัยนาท เนินขาม องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า นางวิลาวัณย์ ปานมงคล
102 2555 ชัยนาท มโนรมย์ เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา โรงเรียนอนุบาลมโนรมย์ นางวันทนา ภู่เสม
103 2555 ชัยนาท เมืองชัยนาท องค์การบริหารส่วนตำบลเขาท่าพระ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาท่าพระ นางศรี วรรณ สิทธิชัย
104 2555 ชัยนาท วัดสิงห์ เทศบาลตำบลหนองน้อย บ้านหนองแค นางยุพิน มี โพธิ์
105 2555 ชัยนาท สรรคบุรี เทศบาลตำบลห้วยกรด โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ นางพรหมนภา เอกนิล
106 2555 ชัยนาท สรรพยา องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว บ้านเขาแก้ว นางสาวศิริ ขวัญ พานจันทร์
107 2555 ชัยนาท หนองมะโมง องค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน บ้านสะพานหิน นางสาย ฝน จบศรี
108 2555 ชัยนาท หันคา เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน นายจิระภัทร์ ใจแสน
109 2555 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง บ้านโนนทอง นางสาว วราภรณ์ ชัยมาตร
110 2555 ชัยภูมิ แก้งคร้อ เทศบาลตำบลแก้งคร้อ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแก้งคร้อ นางกัญญาณัฐ นวนละออง
111 2555 ชัยภูมิ คอนสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย บ้านสระแก้ว-หนองโน นางรุ่งกัลยา หิรัญคำ
112 2555 ชัยภูมิ คอนสาร เทศบาลตำบลคอนสาร เทศบาลตำบลคอนสาร นางนิรมล เถาหมอ
113 2555 ชัยภูมิ จัตุรัส องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน บ้านโคกโต่งโต้น นางสาวภัทรกมล เทียมรัตน์
114 2555 ชัยภูมิ ซับใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ บ้านซับเจริญสุข นางคำปลาย บุญลาภ
115 2555 ชัยภูมิ เทพสถิต องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว เมืองทอง นางรุ่งนภา สารวงษ์
116 2555 ชัยภูมิ เนินสง่า องค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาด บ้านหนองกระเทือง นางสาวชุ่ม ทรัพย์ มีกำปัง
117 2555 ชัยภูมิ บ้านเขว้า องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มลำชี บ้านวังปลาฝา นางสาว กานต์พิชชาฎา ถนอมพันธ์
118 2555 ชัยภูมิ บ้านแท่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น นางสาว กรรณิการ์ แผ่นเงิน
119 2555 ชัยภูมิ บำเหน็จณรงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล บ้านหัวทะเล นางสาว สมพิศ เผียดสูงเนิน
120 2555 ชัยภูมิ ภักดีชุมพล องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง บ้านนาระยะ นางดวงรัตน์ บุญเวียง
121 2555 ชัยภูมิ ภูเขียว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคอนไทย วัดช้างพัง นางเจียมจิตร เกิ่งไพบูลย์
122 2555 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ องค์การบริหารส่วนตำบลซับสีทอง บ้านลาดผักหนาม นางสาว ทิพย์ รักษ์มณี
123 2555 ชัยภูมิ หนองบัวแดง องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู วัดท่าแขกวนาราม นางพิศมัย สุภพล
124 2555 ชัยภูมิ หนองบัวระเหว เทศบาลตำบลโคกสะอาด เทศบาลตำบลโคกสะอาด นาง สาวมะลิวรรณ จันณรงค์
125 2555 ชุมพร ท่าแซะ องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง บ้านดวงดี นางสาวชนาชล นิลคช
126 2555 ชุมพร ทุ่งตะโก เทศบาลตำบลทุ่งตะไคร เทศบาลตำบลทุ่งตะไคร นางสุพร ธำรงกิจวิทยากุล
127 2555 ชุมพร ปะทิว องค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง โรงเรียนวัดบางแหวน นางนภา วารี วนิช
128 2555 ชุมพร พะโต๊ะ องค์การบริหารส่วนตำบลพระรักษ์ บ้านน้ำยืน นางอัมพร เบญจพงษ์
129 2555 ชุมพร เมืองชุมพร เทศบาลตำบลวังไผ่ เทศบาลตำบลวังไผ่ นางสาววัล ภา ประสมทอง
130 2555 ชุมพร ละแม องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคาวัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคาวัด นางภัทราภรณ์ คงจันทร์
131 2555 ชุมพร สวี องค์การบริหารส่วนตำบลวิสัยใต้ บ้านหาดพริก นางมลทิพย์ ไหม ทอง
132 2555 ชุมพร หลังสวน เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน นายโสธร อินทรสุวรรณ
133 2555 เชียงราย ขุนตาล เทศบาลตำบลป่าตาล บ้านป่าตาลดอย นางประภา ภรณ์ แก้วมาลา
134 2555 เชียงราย เชียงของ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนชัย บ้านศรีชัยมงคล นางสาวจา รุวรรณ วงศ์ชัย
135 2555 เชียงราย เชียงแสน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก บ้านแม่คำ นางพรรณี ทาแกง
136 2555 เชียงราย ดอยหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ บ้านใหม่พัฒนา นางนวล จันทร์ สีธิวงค์
137 2555 เชียงราย เทิง องค์การบริหารส่วนตำบลปล้อง องค์การบริหารส่วนตำบลปล้อง นางประทุม ประจันต๊ะ
138 2555 เชียงราย ป่าแดด เทศบาลตำบลป่าแดด เทศบาลตำบลป่าแดด นางสุภา พรรณ ยารวง
139 2555 เชียงราย พญาเม็งราย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ บ้านบ่อแสง นางชุลี พร น้อยจันทร์
140 2555 เชียงราย พาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ ต้นกล้าองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ นางทัศนีย์ พุทธวงศ์
141 2555 เชียงราย เมืองเชียงราย เทศบาลตำบลแม่ยาว บ้านห้วยแม่ซ้าย นาง ฐิรนันท์ แก้วสุ
142 2555 เชียงราย แม่จัน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน บ้านปงตอง นางปราณีย์ คำจันทร์
143 2555 เชียงราย แม่ฟ้าหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย บ้านแม่หม้อ นาง หิรัญยกาญจน์ บุญแต่ง
144 2555 เชียงราย แม่ลาว องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ นางธัญ ลักษณ์ วงกุรุ
145 2555 เชียงราย แม่สรวย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ บ้านบาหรา นางสาวภัค จิรา อนุวงค์
146 2555 เชียงราย แม่สาย เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ บ้านเวียงหอม นางอนงค์ ดอกไม้
147 2555 เชียงราย เวียงแก่น เทศบาลตำบลม่วงยาย บ้านไทยเจริญ นางสาว เอมอร อินเทพ
148 2555 เชียงราย เวียงชัย องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศิลา บ้านช่องลม นางประภัสสร อารินทร์
149 2555 เชียงราย เวียงป่าเป้า เทศบาลตำบลแม่ขะจาน เทศบาลตำบลแม่ขะจาน นางสาว วิลาวัลย์ วาสนสมพงษ์
150 2555 เชียงใหม่ กัลยาณิวัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ บ้านเด่น นาง ชลีพร พิทักษ์คีรีภูมิ
151 2555 เชียงใหม่ จอมทอง องค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา บ้านท่าศาลา นางทิวา กันเพ็ชร
152 2555 เชียงใหม่ เชียงดาว เทศบาลตำบลเชียงดาว เทศบาลตำบลเชียงดาว นางทักษ วรรณ ปินไชย
153 2555 เชียงใหม่ ไชยปราการ เทศบาลตำบลไชยปราการ บ้านป่ารวก นาง สาวปราณี ทองดี
154 2555 เชียงใหม่ ดอยเต่า องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งทุ่ง บ้านแม่บวน นางกิ่งทอง แก้วมะโน
155 2555 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน นาง กิตติพร จันทร์เป็งวัน
156 2555 เชียงใหม่ ดอยหล่อ เทศบาลตำบลยางคราม เทศบาลตำบลยางคราม นางบัว จันทร์ คุณนา
157 2555 เชียงใหม่ ฝาง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง วัดคลองศิลา นางสาวเครือ วัลย์ เชื้อขาว
158 2555 เชียงใหม่ พร้าว เทศบาลตำบลบ้านโป่ง ตำบลบ้านโป่ง นางเนตรนภา ปินเงิน
159 2555 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เทศบาลตำบลสุเทพ เทศบาลตำบลสุเทพ นาง อรชีรา อาศนะ
160 2555 เชียงใหม่ แม่แจ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก บ้านหัวดอย นางวรรณา สมนวล
161 2555 เชียงใหม่ แม่แตง เทศบาลตำบลแม่หอพระ เทศบาลตำบลแม่หอพระ นางจันทร์ แสง ข้อยุ่น
162 2555 เชียงใหม่ แม่ริม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แรม บ้านป่าม่วง นางนาฎอนงค์ เรือนแก้ว
163 2555 เชียงใหม่ แม่วาง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ บ้านพันตน นางพิกุล หมื่นคำ
164 2555 เชียงใหม่ แม่ออน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา บ้านห้วยทราย นางหทัย กาญน์ ดวงแก้วเรือน
165 2555 เชียงใหม่ แม่อาย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อาย บ้านดอยแหลม นางการะเกศ เลิศพงษ์สุวรรณ
166 2555 เชียงใหม่ เวียงแหง องค์การบริหารส่วนตำบลเปียงหลวง ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดฟ้าเวียงอินทร์ นางรุ่งทิวา จองดี
167 2555 เชียงใหม่ สะเมิง เทศบาลตำบลสะเมิงใต้ วัดห้วยคอก นางสายสุนีย์ บุญมาลา
168 2555 เชียงใหม่ สันกำแพง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย บ้านหนองแสะ นางสมศรี คำฝั้น
169 2555 เชียงใหม่ สันทราย เทศบาลตำบลป่าไผ่ บ้านโปง นางชัยศรี สมบูรณ์
170 2555 เชียงใหม่ สันป่าตอง องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง นาง จันทร์ฟอง วิชัยชมภู
171 2555 เชียงใหม่ สารภี เทศบาลตำบลหนองผึ้ง เทศบาลตำบลหนองผึ้ง(ศูนย์ ๒) นางมุกดา ขันตี
172 2555 เชียงใหม่ หางดง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ บ้านแสนตอ นางสีลตา ตุ้ยเขียว
173 2555 เชียงใหม่ อมก๋อย องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย บ้านยองกือ นายวีรวิทย์ ปู่เงิน
174 2555 เชียงใหม่ ฮอด องค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ วัดแม่ป่าไผ่ นางผัดแก้ว เม็ดโท
175 2555 ตรัง กันตัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโคกยาง นางกาญจนา พญารัง
176 2555 ตรัง นาโยง องค์การบริหารส่วนตำบลช่อง องค์การบริหารส่วนตำบลช่อง นางสาวกัญทิมา ใจแฟบ
177 2555 ตรัง ปะเหลียน องค์การบริหารส่วนตำบลปะเหลียน สิรินธร นางธัญญพร ชั้นวรรณกุล
178 2555 ตรัง เมืองตรัง เทศบาลนครตรัง เทศบาลนครตรัง นางดวงมณี บุญศรี
179 2555 ตรัง ย่านตาขาว องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระบือ บ้านท่าบันได นายอรุณ วรรณแรก
180 2555 ตรัง รัษฎา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ บ้านน้ำปลิว นางสาวศศิธร หมุนแทน
181 2555 ตรัง วังวิเศษ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวิเศษ บ้านคลองโตน นางแสงจันทร์ คงอินแก้ว
182 2555 ตรัง สิเกา เทศบาลตำบลควนกุน เทศบาลตำบลควนกุน นางสาวชฎาภัค เกลือมีผล
183 2555 ตรัง ห้วยยอด องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ตำบลบางดี นางอาทิตยา ชู เมือง
184 2555 ตรัง หาดสำราญ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสำราญ ท่าโตบ นางเครือวรรณ์ เก้าเอี้ยน
185 2555 ตราด เกาะกูด องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด บ้านอ่าวพร้าว นางสาวชลธิชา ศิริเมือง
186 2555 ตราด เกาะช้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างใต้ บ้านสลักเพชร นางสาวอรอุมา สลักเพชร
187 2555 ตราด เขาสมิง องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ วัดวงษ์พัฒนา นางสาวภัณชรีย์ พรมดี
188 2555 ตราด คลองใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ บ้านคลองจาก นางสาวพุทธา อำไพ
189 2555 ตราด บ่อไร่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย บ้านปะอา นางน้องนุช ทอง บ่อ
190 2555 ตราด เมืองตราด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วงน้ำขาว องค์การบริหารส่วนตำบลห้วงน้ำขาว นางวิไล ครุฑฟัก
191 2555 ตราด แหลมงอบ เทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว มัสยิดอัลกุบรอ นางสาว นงลักษณ์ วิบูลย์ดล
192 2555 ตาก ท่าสองยาง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สอง บ้านตอปล้าเด หมู่ที่ ๑๔ นางสาวอารี คีรีพิทักษ์
193 2555 ตาก บ้านตาก เทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ เทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ นางสาวนิศารัตน์ บุญทิ
194 2555 ตาก พบพระ เทศบาลตำบลพบพระ โรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลพบพระ นางสาวรุ่งทิวา จันต๊ะเมา
195 2555 ตาก เมืองตาก เทศบาลตำบลหนองบัวใต้ โรงเรียนบ้านหนองบัวใต้ นางศิรินทร์ทิพย์ สมพะมิต
196 2555 ตาก แม่ระมาด เทศบาลตำบลแม่จะเรา เทศบาลตำบลแม่จะเรา นางอัจฉรา ยศนันท์
197 2555 ตาก แม่สอด องค์การบริหารส่วนตำบลพะวอ พะวอ นางสาวนัฐพร แสนเตปิน
198 2555 ตาก วังเจ้า องค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ บ้านท่าทองแดง นางวิจิตรา เมือง หล้า
199 2555 ตาก สามเงา องค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา บ้านสามเงา นางอรชพร จอมฟู
200 2555 ตาก อุ้มผาง องค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง บ้านกิ่วห้าง นางสาวธันยพร กันทจักร์
201 2555 นครนายก บ้านนา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพริก วัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม นางสาวเน รัญญา อยู่เย็น
202 2555 นครนายก ปากพลี เทศบาลตำบลเกาะหวาย เทศบาลตำบลเกาะหวาย นางสาว อนงค์ ดีสีทา
203 2555 นครนายก เมืองนครนายก องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ โรงเรียนวัดเกาะกระชาย นาง รุ่งฤดี ภาถีร
204 2555 นครนายก องครักษ์ องค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ องค์การบริหารส่วนตำบลองค์รักษ์ นางฐิติมา อารีวงษ์
205 2555 นครปฐม กำแพงแสน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนข่อย บ้านบ่อน้ำจืด นางสาว เสาวนีย์ ศรีสว่าง
206 2555 นครปฐม ดอนตูม เทศบาลตำบลสามง่าม วัดลำลูกบัว นางยุภาพร นักการ
207 2555 นครปฐม นครชัยศรี องค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน บ้านต้นลาน นางสาว โชติกา แสงอำไพ
208 2555 นครปฐม บางเลน องค์การบริหารส่วนตำบลนราภิรมย์ พระมอพิสัย นางวาสนา อ่อนสมกิจ
209 2555 นครปฐม พุทธมณฑล องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา(บ้านวัดสุวรรณ) นางสาว เกศินี เกิดทรัพย์
210 2555 นครปฐม เมืองนครปฐม เทศบาลนครนครปฐม ห้วยจระเข้ นาง สาวอุทัยวรรณ ศาสตร์เวช
211 2555 นครปฐม สามพราน เทศบาลเมืองไร่ขิง เทศบาลเมืองไร่ขิง นางสาว เด่นเดือน น้อยมณี
212 2555 นครพนม ท่าอุเทน เทศบาลตำบลท่าอุเทน เทศบาลตำบลท่าอุเทน นางสาวสุ วิชา สำเริง
213 2555 นครพนม ธาตุพนม เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ บ้านดอนแดง นางสาว เนตรดาว สุนีย์
214 2555 นครพนม นาแก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์ วัดสระพังทอง นายณัฐพงษ์ หงษาชุม
215 2555 นครพนม นาทม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน บ้านชัยมงคล นางดาราวัลย์ ภาภักดี
216 2555 นครพนม นาหว้า องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ นางเพ็ญ ประภา เรืองขวัญ
217 2555 นครพนม บ้านแพง องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว นางัว นางรัตตณา พลีจันทร์
218 2555 นครพนม ปลาปาก เทศบาลตำบลปลาปาก บ้านกอก นางวรรณภา ลีฮวด
219 2555 นครพนม โพนสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ บ้านหนองบัวแดง นางสะ กายจิต มหาวงค์
220 2555 นครพนม เมืองนครพนม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง บ้านวังกระแส นาง มาลี คำหอม
221 2555 นครพนม เรณูนคร องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม บ้านสร้างแป้น นางนิตยา ไกรษร
222 2555 นครพนม วังยาง องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด บ้านหนองแคน นางมุ่งหมาย วงศ์คำจันทร์
223 2555 นครพนม ศรีสงคราม องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ บ้านเหล่า นางสาว พลับพลึง สมรฤทธิ์
224 2555 นครราชสีมา แก้งสนาม นาง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล บ้านหนองเต่า-หนองโพธิ์ นางพรพิมล ทับอาษา
225 2555 นครราชสีมา ขามทะเลสอ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง นาง รัตน์ณา สีหอม
226 2555 นครราชสีมา ขามสะแก แสง เทศบาลตำบลโนนเมือง เทศบาลตำบลโนนเมือง นางประทุม หวังแซงกลาง
227 2555 นครราชสีมา คง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ นางจตุพร สิริพันธุนนท์
228 2555 นครราชสีมา ครบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียก องค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียก นางวาริน ประจิตต์
229 2555 นครราชสีมา จักราช องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง บ้านตูม นางสาว ลัดดา ทิพย์กระโทก
230 2555 นครราชสีมา เฉลิมพระ เกียรติ องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ นางศุภกานต์ รังคะวัต
231 2555 นครราชสีมา ชุมพวง องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข บ้านเขว้า นางสาว สมหวัง ศรีจันทร์
232 2555 นครราชสีมา โชคชัย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง นางสาว พัฒนาพร เปลื้องกระโทก
233 2555 นครราชสีมา ด่านขุนทด เทศบาลตำบลหนองกราด เทศบาลตำบลหนองกราด นาง พิมพ์ภัทรพร สวยขุนทด
234 2555 นครราชสีมา เทพารักษ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง บ้านวังสมบูรณ์ นาง สาวสมหมาย ชุดขุนทด
235 2555 นครราชสีมา โนนแดง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ บ้านดอนยาว นาง ประพิมพรรณ์ ชิณวงค์
236 2555 นครราชสีมา โนนไทย เทศบาลตำบลบัลลังก์ โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาสี นางอรุณี ผมงาม
237 2555 นครราชสีมา โนนสูง องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว บ้านซาด นางสาว สายฝน ใกล้กลาง
238 2555 นครราชสีมา บัวลาย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า บ้านคึมมะอุ-สวนหม่อน นางประไพ หยุดไธสง
239 2555 นครราชสีมา บัวใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก บ้านงิ้วใหม่ นางรุณนี ดวงเพ็ชรแสง
240 2555 นครราชสีมา บ้านเหลื่อม เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม นาง ธิดาวัลย์ จันทร์ปาม
241 2555 นครราชสีมา ประทาย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง นาง สมพร ฝาไธสง
242 2555 นครราชสีมา ปักธงชัย เทศบาลเมืองเมืองปัก เทศบาลเมืองเมืองปัก นางราตรี วังแสนแก้ว
243 2555 นครราชสีมา ปากช่อง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง บ้านโป่งกระสัง นาง สาวอรพิน เมาใจ
244 2555 นครราชสีมา พระทองคำ องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม บ้านโพนไพล นาง นริศรา โกฎสันเทียะ
245 2555 นครราชสีมา พิมาย องค์การบริหารส่วนตำบลโบสถ์ บ้านหนองจิก นางเทียน นภา เพ็ญสุข
246 2555 นครราชสีมา เมือง นครราชสีมา เทศบาลนครนครราชสีมา ราชนิกูล นางสาวสุกฤตา ศิริกิจสกุล
247 2555 นครราชสีมา เมืองยาง เทศบาลตำบลเมืองยาง บ้านหนองไม้ตาย นาง สาวลัดดา จิไธสง
248 2555 นครราชสีมา ลำทะเมน ชัย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง บ้านหนองอ้อ นางสาวปราณี สีภา
249 2555 นครราชสีมา วังน้ำเขียว องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี บ้านบุเจ้าคุณ นาง สาวบังอร ธิมาดี
250 2555 นครราชสีมา สีคิ้ว เทศบาลตำบลลาดบัวขาว เทศบาลตำบลลาดบัวขาว นางสกุลกา ญจน์ บุษบงก์
251 2555 นครราชสีมา สีดา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ บ้านหัวนาคำ นางสำรวย วงษ์อามาตย์
252 2555 นครราชสีมา สูงเนิน องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน บ้านไชยมงคล นางสาวจิ ระนันต์ คำสูงเนิน
253 2555 นครราชสีมา เสิงสาง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ นางโสภา แพไธสง
254 2555 นครราชสีมา หนองบุญ มาก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ นางสาวกาญจนา เดชา
255 2555 นครราชสีมา ห้วยแถลง องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน บ้านหนองนกเขา นาง อนัญญา นันทจันทร์
256 2555 นครศรีธรรมราช ขนอม เทศบาลตำบลอ่าวขนอม บ้านเขาดิน นางนิ ตยา อิศรเดช
257 2555 นครศรีธรรมราช จุฬา ภรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสามตำบล บ้านชะอวด นางสาวมยุรี กัญจนะกาญจน์
258 2555 นครศรีธรรมราช ฉวาง องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียด บ้านคลองไชยเหนือ นางจิร พิศ สังข์เพชร
259 2555 นครศรีธรรมราช เฉลิมพระ เกียรติ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตรอ บ้านยางยวน นางพรรณี เมธิโก
260 2555 นครศรีธรรมราช ชะอวด องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์ บ้านกาโห่ใต้ นาง สมวาสนา คลังจันทร์
261 2555 นครศรีธรรมราช ถ้ำพรรณ รา องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา วัดมุขธาราม นางจรัสศรี เครือหงส์
262 2555 นครศรีธรรมราช ท่าศาลา องค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา นาง อรวรรณ ฝอยทอง
263 2555 นครศรีธรรมราช ทุ่งสง เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ วัดไตรวิทยาราม นาง สาวนิพาภรณ์ ธารเนตร
264 2555 นครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลปริก บ้านหนองคล้า นาง สุทิศา ไตรเมศ
265 2555 นครศรีธรรมราช นบพิตำ องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ บ้านอู่ทอง นาง สาวเตือนใจ ศรสิทธิ์
266 2555 นครศรีธรรมราช นาบอน องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน บ้านหนองยาง นาง สาวเกษร อุ่นหนองกุง
267 2555 นครศรีธรรมราช บางขัน องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน บ้านปากแพรก นางสุ ภาณี ทิพย์เทพ
268 2555 นครศรีธรรมราช ปากพนัง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ บ้านหัวป่าขลู่ นาง สาวจุไรรัตน์ โมสิโก
269 2555 นครศรีธรรมราช พรหมคีรี เทศบาลตำบลพรหมโลก เทศบาลตำบลพรหมโลก นาง สายพิน สำเภาแก้ว
270 2555 นครศรีธรรมราช พระ พรหม องค์การบริหารส่วนตำบลนาพรุ วัดป่าห้วยพระ นางชวนพิศ จันประทุม
271 2555 นครศรีธรรมราช พิปูน องค์การบริหารส่วนตำบลกะทูน วัดโพธาราม นาง เสาวณี สุขกิจ
272 2555 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรี ธรรมราช องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น บ้านคลองลาว นางปาจรีย์ จารีย์
273 2555 นครศรีธรรมราช ร่อน พิบูลย์ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง นางสาวโสภา สังข์ทอง
274 2555 นครศรีธรรมราช ลานสกา องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว วัดชายเขา นาย เทิดศักดิ์ สัจจาผล
275 2555 นครศรีธรรมราช สิชล องค์การบริหารส่วนตำบลเปลี่ยน บ้านไสพลู นางสาว อมรรัตน์ ศรีใหม่
276 2555 นครศรีธรรมราช หัวไทร องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม วัดแหลม นางกุ นารัตน์ ชุมทอง
277 2555 นครสวรรค์ เก้าเลี้ยว เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว นางสาว ธัญญาภรณ์ สังขดิษฐ
278 2555 นครสวรรค์ โกรกพระ เทศบาลตำบลบางประมุง บ้านหนองตายาย นางสาว ชลธิชา มากผ่อง
279 2555 นครสวรรค์ ชุมตาบง องค์การบริหารส่วนตำบลชุมตาบง บ้านตลิ่งสูง นาง สาวสุมลรัตน์ กล้ากสิการณ์
280 2555 นครสวรรค์ ชุมแสง เทศบาลเมืองชุมแสง เทศบาลเมืองชุมแสง นางวนิดา บุญส่ง
281 2555 นครสวรรค์ ตากฟ้า เทศบาลตำบลตากฟ้า เทศบาลตำบลตากฟ้า นางสาว อมรรัตน์ เถื่อนยัง
282 2555 นครสวรรค์ ตาคลี เทศบาลเมืองตาคลี โรงเรียนเทศบาลตาคลี(ขุนตาคลีคณะกิจ) นางสิริรัศมิ์ เพ็ชชรยิ้ม
283 2555 นครสวรรค์ ท่าตะโก องค์การบริหารส่วนตำบลดอนคา บ้านวังปลาสร้อย นางจุรีพร จั่นทองคำ
284 2555 นครสวรรค์ บรรพตพิสัย เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย(ฝั่งเจริญผล) นาง สาวน้ำหนึ่ง ปรางทอง
285 2555 นครสวรรค์ พยุหะคีรี องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง บ้านเขาทอง นางศินี รัตน์ ธูปบูชา
286 2555 นครสวรรค์ ไพศาลี องค์การบริหารส่วนตำบลวังข่อย องค์การบริหารส่วนตำบลวังข่อย นางสาว นันทนา เหล่ากุดบอด
287 2555 นครสวรรค์ เมือง นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด บ้านศรีอุทุมพร นางสาวบัวลอย เหล่าเขตกิจ
288 2555 นครสวรรค์ แม่เปิน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปิน บ้านเขามะตูม นางสาวน้ำ ค้าง เดโชเม็ง
289 2555 นครสวรรค์ แม่วงก์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วงก์ บ้านสระหลวง นางน้ำค้าง จ่าแสง
290 2555 นครสวรรค์ ลาดยาว เทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ เทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ นางสุนัน ทา อาบัลย์
291 2555 นครสวรรค์ หนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่ ตำบลห้วยใหญ่ นางสาว ภัทรนิษา แซ่อุย
292 2555 นนทบุรี ไทรน้อย องค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย บ้านคลองฝรั่ง นางสาวสำ อางค์ สีตะวัน
293 2555 นนทบุรี บางกรวย องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน นางสาว เปรมจิต แย้มแฟง
294 2555 นนทบุรี บางบัวทอง เทศบาลเมืองบางบัวทอง เทศบาลเมืองบางบัวทอง นางศริน รัตน์ แย้มยงค์
295 2555 นนทบุรี บางใหญ่ เทศบาลตำบลบางม่วง เทศบาลตำบลบางม่วง นางปรียา สาแหยม
296 2555 นนทบุรี ปากเกร็ด องค์การบริหารส่วนตำบลอ้อมเกร็ด โรงเรียนวัดสิงห์ทอง นางนิตยา ชวนอาจ
297 2555 นนทบุรี เมืองนนทบุรี เทศบาลนครนนทบุรี โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๕ ทานสัมฤทธิ์ นางสาว ปรางค์รัตน์ สอนปาน
298 2555 นราธิวาส จะแนะ องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ลูโบ๊ะ นางรอพีอะห์ หะยีดอเล๊าะ
299 2555 นราธิวาส เจาะไอร้อง องค์การบริหารส่วนตำบลบูกิต บ้านไอร์สะเตียร์ นางนู ซีญ๊ะ ยูโซ๊ะ
300 2555 นราธิวาส ตากใบ องค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน บ้านกูบู นางสาวรอ ฮานา มะยูโซ๊ะ
301 2555 นราธิวาส บาเจาะ องค์การบริหารส่วนตำบลบาเระเหนือ บ้านยือลอ นางสาวอา ซีซ๊ะ ยายอ
302 2555 นราธิวาส เมืองนราธิวาส องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอเหนือ สิรินธร นาง พะนิดา แซ่ว่อง
303 2555 นราธิวาส ยี่งอ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร บ้านสะบือรัง นางไรนะ อา แว
304 2555 นราธิวาส ระแงะ องค์การบริหารส่วนตำบลบาโงสะโต บ้านเจ๊ะเก นางสาวซีตีซา เราะห์ แวยูโซ๊ะ
305 2555 นราธิวาส รือเสาะ องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง บ้านบลูกาฮูลู นางสาวสูรัย ดา บูกะบูแต
306 2555 นราธิวาส แว้ง เทศบาลตำบลแว้ง แว้ง นางสาวนูรีมะห์ มะนอร์
307 2555 นราธิวาส ศรีสาคร องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง บ้านสันคีรี นางคอลี เยาะ แก้วนำ
308 2555 นราธิวาส สุคิริน องค์การบริหารส่วนตำบลสุคิริน นิคมพัฒนา ๙ นางสกุณา พรหมหาไชย
309 2555 นราธิวาส สุไหงปาดี องค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี บ้านควน นางเจียม จิตร ขุนทวี
310 2555 น่าน เชียงกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ ตำบลพระธาตุ นางอรกัญญา เพตะกร
311 2555 น่าน ท่าวังผา องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ นางดวงเดือน ใจไหว
312 2555 น่าน ทุ่งช้าง องค์การบริหารส่วนตำบลงอบ บ้านทุ่งสุน นางเบญจมาศ เขียวปัด
313 2555 น่าน นาน้อย องค์การบริหารส่วนตำบลสถาน บ้านสถาน นางสุขจิต มหา ยศนันท์
314 2555 น่าน นาหมื่น เทศบาลตำบลบ่อแก้ว ตำบลบ่อแก้ว นางกรรณิกา สอนยศ
315 2555 น่าน บ่อเกลือ องค์การบริหารส่วนตำบลดงพญา ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเด็กวัยเตาะแตะบ้านสว้า นางสาวลำไย โนใจ
316 2555 น่าน บ้านหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ ตำบลบ้านพี้ นางศรีธร น้ำ พี้
317 2555 น่าน ปัว เทศบาลตำบลศิลาแลง เทศบาลตำบลศิลาแลง นางวิชญาพร ก้อน สมบัติ
318 2555 น่าน ภูเพียง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้าว ตำบลท่าน้าว นางเบญจพร น้อยจีน
319 2555 น่าน เมืองน่าน เทศบาลเมืองน่าน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร นางมาลี กิจ ทะ
320 2555 น่าน แม่จริม องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพาง บ้านร่มเกล้า นางปราณี ทรง ศิริวงศ์
321 2555 น่าน เวียงสา เทศบาลตำบลเวียงสา เทศบาลตำบลเวียงสา นางสโรชา เทพคำ
322 2555 น่าน สองแคว เทศบาลตำบลยอด บ้านผาสิงห์ นางสาวภัชรา ภรณ์ รักษา
323 2555 น่าน สันติสุข องค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์ ตำบลดู่พงษ์ นางสาวกมลทิพย์ สุทธเขต
324 2555 บึงกาฬ เซกา เทศบาลตำบลศรีพนา วัดวิเวกธรรมาราม นางสาวอัศนา จันทร์โคตร
325 2555 บึงกาฬ โซ่พิสัย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา ป่าไร่-โนนม่วง นางนงค์คิด โสภาหอม
326 2555 บึงกาฬ บึงโขงหลง เทศบาลตำบลบึงโขงหลง วัดสว่างวารี นางวนิดา ทะเสนฮด
327 2555 บึงกาฬ ปากคาด องค์การบริหารส่วนตำบลปากคาด องค์การบริหารส่วนตำบลปากคาด(วัดสระแก้ว) นางนิภาพร ชุมภูพันธ์
328 2555 บึงกาฬ พรเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู นางวาสนา ตรีเดช
329 2555 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ เทศบาลตำบลโนนสว่าง บ้านนาดี นางวิลัย ผิวขำ
330 2555 บึงกาฬ ศรีวิไล องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง วัดสุเทพสุนทร นางสาวสัต ตบุตร มีศรี
331 2555 บุรีรัมย์ กระสัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ วัดบ้านกุดโคลน นางธัญลักษณ์ หอมขจร
332 2555 บุรีรัมย์ คูเมือง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพ วัดสว่างสุทธิยาราม นางนิชนันท์ ป้องดี
333 2555 บุรีรัมย์ แคนดง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย วัดบ้านขี้เหล็ก นางตวงทิพย์ งามสะพรั่ง
334 2555 บุรีรัมย์ เฉลิมพระเกียรติ เทศบาลตำบลยายแย้มวัฒนา วัดคีรีเขต นางสุ นันทา คำพิสาร
335 2555 บุรีรัมย์ ชำนิ องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา โรงเรียนบ้านช่อผกา นางบัวหลัน ตาชู ชาติ
336 2555 บุรีรัมย์ นางรอง เทศบาลเมืองนางรอง วัดถนนหัก นางจันทนา เรืองจำรัส
337 2555 บุรีรัมย์ นาโพธิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง วัดเทพประดิษฐ์ นางนุจรินทร์ ลืมไธสง
338 2555 บุรีรัมย์ โนนดินแดง เทศบาลตำบลโนนดินแดง เทศบาลตำบลโนนดินแดง นางสาว นิภาพร ปัตตาระโพ
339 2555 บุรีรัมย์ โนนสุวรรณ องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน นางจิตตา เลื่อยกระโทก
340 2555 บุรีรัมย์ บ้านกรวด เทศบาลตำบลปราสาท สายตรี ๒ นางอัจฉรา ธิมา
341 2555 บุรีรัมย์ บ้านด่าน องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท วัดบ้านปราสาท นางสาวสาย สุนีย์ เชือบรัมย์
342 2555 บุรีรัมย์ บ้านใหม่ไชยพจน์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง นาง จิรัชยา ทับไธสง
343 2555 บุรีรัมย์ ประโคนชัย องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ บ้านกระต่ายตาย นางสาว เตือนตา สวดประโคน
344 2555 บุรีรัมย์ ปะคำ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว นางวรรณวิภา ลาภกระโทก
345 2555 บุรีรัมย์ พลับพลาชัย เทศบาลตำบลพลับพลาชัย บ้านสะเดา นางประนม แอกประโคน
346 2555 บุรีรัมย์ พุทไธสง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก นางสายใจ ทะเสนฮด
347 2555 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกซำ วัดบ้านสะแกซำ นางสาว สายพิน นะโรรัมย์
348 2555 บุรีรัมย์ ละหานทราย เทศบาลตำบลตาจง บ้านตาจง นางสาว โนรี ปลัดวิเศษ
349 2555 บุรีรัมย์ ลำปลายมาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด นางสุภา ภรณ์ ผิวงาม
350 2555 บุรีรัมย์ สตึก องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย วัดสนามชัย นางรัศมี จันทร์ สุวรรณ
351 2555 บุรีรัมย์ หนองกี่ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา นางสาวสุธา ทิพย์ เจริญดี
352 2555 บุรีรัมย์ หนองหงส์ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว วัดโนนศรีคูณ นางลัดดา บุตรแวง
353 2555 บุรีรัมย์ ห้วยราช องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน แซะซอ นางสุพรรณี กิรัมย์
354 2555 ปทุมธานี คลองหลวง เทศบาลเมืองท่าโขลง เทศบาลเมืองท่าโขลง นางสาว สุนันทา ฤาชา
355 2555 ปทุมธานี ธัญบุรี เทศบาลนครรังสิต เทศบาลนครรังสิต (เอื้ออาทรรังสิต) นางบุณยณัฐ ไตรรัตน์
356 2555 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี เทศบาลเมืองปทุมธานี เทศบาลเมืองปทุมธานี นาง สุจิตตรา ดอกแก้ว
357 2555 ปทุมธานี ลาดหลุม แก้ว เทศบาลตำบลระแหง เทศบาลตำบลระแหง นางดวงใจ บุตรสงเคราะห์
358 2555 ปทุมธานี ลำลูกกา เทศบาลเมืองคูคต วัดประยูรธรรมาราม นาง เบญจวรรณ เครือทอง
359 2555 ปทุมธานี สามโคก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านงิ้ว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านงิ้ว นางสาว ตรีรัตน์ ศาสตร์ศิริ
360 2555 ประจวบคีรีขันธ์ บาง สะพาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึง บ้านอ่าวยาง นางสาวนวลจันทร์ สิบธง
361 2555 ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน น้อย องค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช บ้านหินเหิน นางนัฐิดา บุญชาญ
362 2555 ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรี เทศบาลตำบลปราณบุรี ปราณบุรี (ตลาดปราณ) นาง สาววิลันดา จันทร์แม้น
363 2555 ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบ คีรีขันธ์ เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ วัดธรรมิการามวรวิหาร นางสาวสำเนียง รอดภัย
364 2555 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ วัดโคกป่าแพง นาง สมบูรณ์ ด้วงนาง
365 2555 ปราจีนบุรี นาดี องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ บ้านหินเทิน นางสาวน้ำฝน ทิพย์ ถิระพันธ์
366 2555 ปราจีนบุรี บ้านสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางแตน วัดบางแตน นางแก้วตา บุญคง
367 2555 ปราจีนบุรี ประจันตคาม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหอย บ้านหอย นาง สาวบุญเรือน โชฎก
368 2555 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี เทศบาลเมืองปราจีนบุรี โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดหลวงปรีชากูล) นาง สาวฤดีกาญจน์ รักสกุล
369 2555 ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพรง บ้านหนองโพรง นาง พัฒน์นรี จันทร์ไพร
370 2555 ปัตตานี กะพ้อ องค์การบริหารส่วนตำบลกะรุบี องค์การบริหารส่วนตำบลกะรุบี นางสาวกูฮาซา มิง ต่วนยาเต็ง
371 2555 ปัตตานี โคกโพธิ์ เทศบาลตำบลนาประดู่ เทศบาลตำบลนาประดู่ นางดุษฎี บุญรักษ์
372 2555 ปัตตานี ทุ่งยางแดง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดำ บ้านบาลูกาลูวะ นางมัสรีย๊ะ วาเลาะแต
373 2555 ปัตตานี ปะนาเระ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้ำ ชีวิตสดใสบ้านกูวิง นางสากีนะ มะดามะ
374 2555 ปัตตานี มายอ องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง บ้านเขาวัง นางสาวอาอีเสาะ เจ๊ะมิง
375 2555 ปัตตานี เมืองปัตตานี องค์การบริหารส่วนตำบลบานา มัสยิดนูรุลอิสลาม นางสาว เจ๊ะนาปีเสาะ ตาเละ
376 2555 ปัตตานี แม่ลาน องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย บ้านม่วงเตี้ย นางขนิษฐา คงหนู
377 2555 ปัตตานี ไม้แก่น องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย บ้านละเวง นางสาวแซเราะ มะเระ
378 2555 ปัตตานี ยะรัง องค์การบริหารส่วนตำบลระแว้ง บ้านจาแบปะ นางสาวคอลีเย๊าะ บาเละ
379 2555 ปัตตานี ยะหริ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลตาแกะ มัสยิดตาแกะกือดา นางสาวอัญชนา อาแว
380 2555 ปัตตานี สายบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลปะเสยะวอ บ้านบาเลาะ นางสาวอาสี เยาะ ฮาแว
381 2555 ปัตตานี หนองจิก องค์การบริหารส่วนตำบลลิปะสะโง บ้านกาเดาะ นางสาวซูนี ตา เจะแม
382 2555 พระนครศรี อยุธยา บางปะอิน เทศบาลตำบลคลองจิก เทศบาลตำบลคลองจิก นางเปมิกา พรรณรำเจียก
383 2555 พระนครศรี อยุธยา มหาราช เทศบาลตำบลมหาราช วัดปากคลอง นางบุญประคอง วัฒนเกตุ
384 2555 พระนครศรีอยุธยา ท่าเรือ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปา องค์การบริหารส่วนตำบลจำปา นาง สุกัญญา ลิ่มจันทร์
385 2555 พระนครศรีอยุธยา นคร หลวง เทศบาลตำบลอรัญญิก โรงเรียนวัดทอง นางสาวศิริเพ็ญ ยอดแก้ว
386 2555 พระนครศรีอยุธยา บาง ซ้าย เทศบาลตำบลบางซ้าย เต่าเล่า นางอารีรัตน์ สว่างเดือน
387 2555 พระนครศรีอยุธยา บาง ไทร เทศบาลตำบลราชคราม บ้านราชคราม นางอรุณรัตน์ จิตสนพ
388 2555 พระนครศรีอยุธยา บาง บาล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลัง นางสาววัชรินทร์ เสมามอญ
389 2555 พระนครศรีอยุธยา บางปะ หัน เทศบาลตำบลบางปะหัน เทศบาลตำบลบางปะหัน นางปพิชญา กุเวสา
390 2555 พระนครศรีอยุธยา บ้าน แพรก องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย โรงเรียนวัดไก่เตี้ย นางสาวพิมพกานต์ ทัพจันทร์
391 2555 พระนครศรีอยุธยา ผักไห่ เทศบาลตำบลลาดชะโด เทศบาลตำบลลาดชะโด นาง สาวปนัดดา เฉลยกลิ่น
392 2555 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรี อยุธยา เทศบาลเมืองอโยธยา เทศบาลเมืองอโยธยา หมู่ ๔ (วัดประดู่) นางทิศารัตน์ กุลธนาพิสิษฐ์
393 2555 พระนครศรีอยุธยา ภาชี องค์การบริหารส่วนตำบลกระจิว องค์การบริหารส่วนตำบลกระจิว นาง วัลยา ทองนพ
394 2555 พระนครศรีอยุธยา ลาดบัว หลวง เทศบาลตำบลสามเมือง โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง(สหมิตร) นางสาวเนติมา ยิ้มแย้ม
395 2555 พระนครศรีอยุธยา วัง น้อย องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร วัดกุฎีประสิทธิ์ นางสาวภูษณิศา สุวรรณนุรักษ์
396 2555 พระนครศรีอยุธยา เสนา เทศบาลตำบลหัวเวียง เทศบาลตำบลหัวเวียง นาง กาญจนา มณฑปใหญ่
397 2555 พระนครศรีอยุธยา อุทัย องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวเม่า วัดสะแก นาง จินตนา นาคเกษม
398 2555 พะเยา จุน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง บ้านสันหลวง นางภิรมณ์ แก้ว แดง
399 2555 พะเยา เชียงคำ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งผาสุข บ้านหัวทุ่งใหม่ นางประไพ เมืองมูล
400 2555 พะเยา เชียงม่วน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง ทุ่งมอก นางพรรณนิภา ช้างสาร
401 2555 พะเยา ดอกคำใต้ เทศบาลเมืองดอกคำใต้ วัดบุญเกิด นางลัดดา หวานเสียง
402 2555 พะเยา ปง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนควร บ้านสันติสุข นางสาวปราณี สุริยะผดุงชัย
403 2555 พะเยา ภูซาง เทศบาลตำบลสบบง บ้านดอนตัน นางภณิดา พึ่ง พวก
404 2555 พะเยา เมืองพะเยา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส นางชไมพร เครือน้อย
405 2555 พะเยา แม่ใจ เทศบาลตำบลป่าแฝก บ้านหนองสระ นางยุวลี พรม มา
406 2555 พังงา กะปง องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา โรงเรียนบ้านกะปง นางกฤษณี โกย ตุลย์
407 2555 พังงา เกาะยาว องค์การบริหารส่วนตำบลพรุใน โรงเรียนบ้านคลองดินเหนียว นางสาวจรรยา มิ่งพิจารณ์
408 2555 พังงา คุระบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นางขาว บ้านทุ่งรัก นางสาวฐิติกานต์ แก้วนก
409 2555 พังงา ตะกั่วทุ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล นางสุนีย์ สิทธิศักดิ์
410 2555 พังงา ตะกั่วป่า องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะคอเขา โรงเรียนบ้านนอกนา นางสาวพัชรา มากหลาย
411 2555 พังงา ทับปุด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ บ้านโคกเจริญ นางสาวกาญจนา ประกอบทรัพย์
412 2555 พังงา ท้ายเหมือง เทศบาลตำบลลำแก่น บ้านทับละมุ นางสาวนิ ตยา สมเผือก
413 2555 พังงา เมืองพังงา องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากอ โรงเรียนบ้านป่ากอ นางสาว สมญา ขมักการ
414 2555 พัทลุง กงหรา เทศบาลตำบลชะรัด บ้านนามะพร้าว นางวินลยา ลายเพชร
415 2555 พัทลุง เขาชัยสน เทศบาลตำบลโคกม่วง บ้านควนยวน นางไกรศรี ชูกาล
416 2555 พัทลุง ควนขนุน เทศบาลตำบลทะเลน้อย บ้านทะเลน้อย นางสาวอาทิ ตยา แก้วเหมือน
417 2555 พัทลุง ตะโหมด เทศบาลตำบลตะโหมด บ้านตะโหมด นางนุจรินทร์ หละดำ
418 2555 พัทลุง บางแก้ว เทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ เทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ นางอัจฉรา พูนภักดี
419 2555 พัทลุง ปากพะยูน เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน บ้านบางเตง นางสุภา แสงประสิทธิ์
420 2555 พัทลุง ป่าบอน เทศบาลตำบลป่าบอน เทศบาลตำบลป่าบอน นางอำมร ชู รัตน์
421 2555 พัทลุง ป่าพะยอม องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า บ้านคลองใหญ่ นางปาณิศา เกลาฉีด
422 2555 พัทลุง เมืองพัทลุง เทศบาลเมืองพัทลุง นางลาด นางจำเริญ จิต หลีวิจิตร
423 2555 พัทลุง ศรีนครินทร์ เทศบาลตำบลชุมพล บ้านขัน นางจำเรียง เต่าจันทร์
424 2555 พัทลุง ศรีบรรพต องค์การบริหารส่วนตำบลตะแพน บ้านสวนโหนด นางหนูแนบ นิ่มดำ
425 2555 พิจิตร ดงเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม นางรัตนาภรณ์ สนพรม
426 2555 พิจิตร ตะพานหิน องค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง โรงเรียนวัดวังสำโรง นางรุ่งทิพย์ ศรสิงห์
427 2555 พิจิตร ทับคล้อ องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง นางวรรณา พัฒยา
428 2555 พิจิตร บางมูลนาก องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา โรงเรียนวัดลำประดาใต้ นางวรรณี พวงสมบัติ
429 2555 พิจิตร บึงนาราง องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง บ้านบึงทับจั่น นางสาว กฤษณา เสือนาราง
430 2555 พิจิตร โพทะเล องค์การบริหารส่วนตำบลวัดขวาง บ้านวัดพร้าว นางกรันฑรัตน์ ผลประดิษฐานนท์
431 2555 พิจิตร โพธิ์ประทับช้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเนินสว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเนินสว่าง นาง สาวอรจิรา จันทร
432 2555 พิจิตร เมืองพิจิตร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองคะเชนทร์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองคะเชนทร์ นางสาววัน เพ็ญ เรืองยะกลับ
433 2555 พิจิตร วชิรบารมี องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบัว บ้านยางสุขวัฒน์ นางสุลัดดา มะลิลา
434 2555 พิจิตร วังทรายพูน เทศบาลตำบลหนองปล้อง เทศบาลตำบลหนองปล้อง นางสาว กำไร บุตรดี
435 2555 พิจิตร สากเหล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก นางอุไรวรรณ ภูมิเลิศ
436 2555 พิจิตร สามง่าม เทศบาลตำบลกำแพงดิน เทศบาลตำบลกำแพงดิน นางกัญจนา มาชาวป่า
437 2555 พิษณุโลก ชาติตระการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะแก บ้านห้วยท้องฟาน นาง สุภาพร ฤทธิ์รอด
438 2555 พิษณุโลก นครไทย องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว บ้านนาคล้าย นางขวัญ ดาว ทองหงำ
439 2555 พิษณุโลก เนินมะปราง เทศบาลตำบลบ้านมุง โรงเรียนบ้านลำภาศ นาง จินตนา น้อยพันธ์
440 2555 พิษณุโลก บางกระทุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก บ้านบึงลำ นางอุบล วัดแจ้ง
441 2555 พิษณุโลก บางระกำ เทศบาลตำบลบึงระมาณ เทศบาลตำบลบึงระมาณ นางสาว ศิริพร สาริพันธ์
442 2555 พิษณุโลก พรหมพิราม องค์การบริหารส่วนตำบลทับยายเชียง บ้านหนองมะคัง นาง สาววันเพ็ญ ยศปัญญา
443 2555 พิษณุโลก เมือง พิษณุโลก องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข เนินมะคึก นางสาวศักดิ์ศรี ภู่แส
444 2555 พิษณุโลก วังทอง องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล บ้านวังพิกุล นาง สาวกรองแก้ว จัมปาสุต
445 2555 พิษณุโลก วัดโบสถ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง โรงเรียนวัดน้ำคบ นางชลอศรี ฉาวบุตร
446 2555 เพชรบุรี แก่งกระจาน องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน บ้านน้ำทรัพย์ นางสาว เพียงใจ เทพสูตร
447 2555 เพชรบุรี เขาย้อย เทศบาลตำบลเขาย้อย วัดกุฏิ นางจารุณี พรรณรักษ์
448 2555 เพชรบุรี ชะอำ เทศบาลตำบลนายาง บ้านหนองยาว นางสาวสุมาลี วารี
449 2555 เพชรบุรี ท่ายาง เทศบาลตำบลท่าไม้รวก บ้านเขาลูกช้าง นางสาวสาย พิณ มันผึ้ง
450 2555 เพชรบุรี บ้านลาด องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ บ้านศาลาเขื่อน นางสาวอารี วิเศษรจนา
451 2555 เพชรบุรี บ้านแหลม องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย นางดุษฎี บุญกอง
452 2555 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี เทศบาลเมืองเพชรบุรี เทศบาลเมืองเพชรบุรี (ศูนย์วัดโคก) นางอลิ สา บุญส่ง
453 2555 เพชรบุรี หนองหญ้า ปล้อง องค์การบริหารส่วนตำบลยางน้ำกลัดใต้ บ้านพุพลู นางสาวอาภรณ์ หมูโคตร์
454 2555 เพชรบูรณ์ เขาค้อ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา บ้านเสลียงแห้ง ๓ นางปัทมา แก้วทอง
455 2555 เพชรบูรณ์ หล่มเก่า องค์การบริหารส่วนตำบลหล่มเก่า บ้านหินกลิ้ง นางนงค์นุช ลาทอง
456 2555 แม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำลอด บ้านเมืองแพม นาง พิศาล พนาสิทธิกุล
457 2555 แม่ฮ่องสอน ปาย องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแปง บ้านเมืองแปง นางพิมพา สุขกำ
458 2555 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย องค์การบริหารส่วนตำบลสันติคีรี ศูนย์อบรมก่อนเกณฑ์วัดแม่ปาง นาง ผ่องศรี วรรณสุข
459 2555 แม่ฮ่องสอน สบเมย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน บ้านผาผ่า นางผ่อง พรรณ ก้อนมณี
460 2555 ยโสธร กุดชุม องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด วัดสุริโยกำแมด นางจันลา สาร บาล
461 2555 ยโสธร ค้อวัง องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าห่วน บ้านฟ้าห่วน นางสายยง เห็มทอง
462 2555 ยโสธร คำเขื่อนแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน บ้านมะพริก นางอัจฉรา ชมภูสว่าง
463 2555 ยโสธร ทรายมูล องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบ้านสร้างช้าง นางสุปราณี ประทุมวัน
464 2555 ยโสธร ไทยเจริญ เทศบาลตำบลคำเตย บ้านคำเตย นางสาวลัก คณา บุญบรรลุ
465 2555 ยโสธร ป่าติ้ว องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน ศรีฐาน นางส่อย จัน เหลือง
466 2555 ยโสธร มหาชนะชัย องค์การบริหารส่วนตำบลสงยาง วัดธาตุทอง นางศศิธร เสริมพงษ์
467 2555 ยโสธร เมืองยโสธร องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญ บ้านบาก นางสุมาลี จำปารัตน์
468 2555 ยโสธร เลิงนกทา องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก วัดสุมังคลาราม นางดำเนิน วงศ์สิทธิ์
469 2555 ยะลา กรงปินัง องค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง บ้านยะยือริ นางสือวัยบ๊ะ ฮาแว
470 2555 ยะลา กาบัง องค์การบริหารส่วนตำบลกาบัง บ้านบันนังดามา นางรอพียะ เบ็ญ หามะ
471 2555 ยะลา ธารโต องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีเขต ฉลองสิริราช ครบ ๖๐ ปี นางสาว เบญจวรรณ ศรีรักษา
472 2555 ยะลา บันนังสตา เทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง บ้านภักดี นางสาวรอ ฮานี คาเดร์
473 2555 ยะลา เบตง องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง บ้านวังใหม่ นางสาวสุวิมล บรรลือพืช
474 2555 ยะลา เมืองยะลา องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน บ้านตาสา นางสาวอริศรา บินอิสริส
475 2555 ยะลา ยะหา องค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ บาโย (ลีตอ) นางสาวไรนะ สะตือบา
476 2555 ยะลา รามัน เทศบาลตำบลโกตาบารู อัลมูบารัค นางสาวโนรี มา สนิท
477 2555 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรวิสัย บ้านโพนงอย นางนิตยา แพงศรี
478 2555 ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน เทศบาลตำบลหนองผือ บ้านข่าใหญ่ นาง อัมพร พลศรีราช
479 2555 ร้อยเอ็ด จังหาร องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาด บ้านม่วงท่าลาด นางเกษร ดิษฐเจริญ
480 2555 ร้อยเอ็ด เชียงขวัญ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า บ้านดงพิกุลใต้ นาง กาญจนา ภราดร
481 2555 ร้อยเอ็ด ทุ่งเขาหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงงาม องค์การบริหารส่วนตำบลบึงงาม นางสาว แคทสรีญา กัญญาโภค
482 2555 ร้อยเอ็ด ธวัชบุรี เทศบาลตำบลนิเวศน์ โรงเรียนชุมชนบ้านประตูชัย นางดารารัตน์ บุญยืน
483 2555 ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสง่า บ้านโนนจาน นางลำดวน ช่อรักษ์
484 2555 ร้อยเอ็ด พนมไพร องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ บ้านท่าโพธิ์ ท่าไฮ นางพรทิวา โชติขันธ์
485 2555 ร้อยเอ็ด โพธิ์ชัย เทศบาลตำบลชัยวารี เทศบาลตำบลชัยวารี นางบังอร โยธา
486 2555 ร้อยเอ็ด โพนทราย องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง บ้านสว่าง นางกุศลิน ศรีน้อย
487 2555 ร้อยเอ็ด โพนทอง องค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง บ้านคำอุปราช นางสาวอุ มาพร ศรีขัดเค้า
488 2555 ร้อยเอ็ด เมยวดี เทศบาลตำบลชมสะอาด ศูนย์อบรมเด็กก่อนวัยเรียนวัดโพธิ์ชัยศรี นางบานเย็น แพงโสดา
489 2555 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นาง สาวทวิชา วิจักษณบุญ
490 2555 ร้อยเอ็ด เมืองสรวง เทศบาลตำบลเมืองสรวง บ้านเหล่าฮก นางปราณี ภูมิเรศสุนทร
491 2555 ร้อยเอ็ด ศรีสมเด็จ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย วัดบ้านโสกเชือก นางสาว พนมไพร หารัญดา
492 2555 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งศรีเมือง บ้านดงใหม่ นางแสง จันทร์ แสนหนองหว้า
493 2555 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ เทศบาลตำบลเกาะแก้ว บ้านดงหวาย นางศรีวิลัย อ่อมแสน
494 2555 ร้อยเอ็ด หนองพอก องค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย บ้านโคกกลาง นางสาย รัตน์ ตรีจันทร์
495 2555 ร้อยเอ็ด หนองฮี เทศบาลตำบลหนองฮี บ้านหนองฮี นางวาสนา วิ เศษวงษา
496 2555 ร้อยเอ็ด อาจสามารถ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนเมือง บ้านน้ำคำ นางภัทร วดี ไชยบุตร
497 2555 ระนอง กระบุรี เทศบาลตำบล จ.ป.ร. บ้านคลองจั่น นางนพรัตน์ จันทองโชติ
498 2555 ระนอง กะเปอร์ เทศบาลตำบลกะเปอร์ เทศบาลตำบลกะเปอร์ นางณัฐชนันท์ สุนทรพัฒน์
499 2555 ระนอง เมืองระนอง องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น บ้านหาดส้มแป้น นางกุลวดี แสงโสมสุวิมล
500 2555 ระนอง ละอุ่น เทศบาลตำบลละอุ่น เทศบาลตำบลละอุ่น นางสุภร ใจ อุ่น
501 2555 ระนอง สุขสำราญ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคา องค์การบริหารส่วนตำบลนาคา นางสาวฟา รีดา บุตรเหร่
502 2555 ระยอง แกลง เทศบาลตำบลเนินฆ้อ เทศบาลตำบลเนินฆ้อ นางสาวสุนี อ้วนตรงต้น
503 2555 ระยอง เขาชะเมา องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเป็น นางสายฝน สุวรรณโชติ
504 2555 ระยอง นิคมพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา นางสาววิมล สดคมขำ
505 2555 ระยอง บ้านค่าย องค์การบริหารส่วนตำบลชากบก ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบึงต้นชัน นางสัมฤทธิ์ บำรุงพิทักษ์
506 2555 ระยอง บ้านฉาง เทศบาลตำบลบ้านฉาง บ้านพยูน นางวรรณดี ชายสมุทร
507 2555 ระยอง เมืองระยอง องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ นางกรธิดา ธรรมพิทักษ์
508 2555 ระยอง วังจันทร์ องค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม บ้านคลองอ่าง นางวาสนา ประสพกิจพรชัย
509 2555 ราชบุรี จอมบึง องค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น บ้านแก้มอ้น นางสาววันทนา ผาคำ
510 2555 ราชบุรี ดำเนินสะดวก องค์การบริหารส่วนตำบลตาหลวง อนุบาล ๓ ขวบ นาง สาวลำแพน วอนแจ่ม
511 2555 ราชบุรี บางแพ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ ตำบลหัวโพ นางสาววิชุตา คงสาคร
512 2555 ราชบุรี บ้านคา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคา โรงเรียนอนุบาลบ้านคา นางจิตสุธี หะ ลีบุตร
513 2555 ราชบุรี บ้านโป่ง เทศบาลตำบลกรับใหญ่ เทศบาลตำบลกรับใหญ่ นางสาวสร้อย สุวรรณ เพียรกิจ
514 2555 ราชบุรี ปากท่อ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย โรงเรียนบ้านไพรสะเดา นางสาวรติรัตน์ ไพบูลย์
515 2555 ราชบุรี โพธาราม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตาคต โรงเรียนธรรมธิปไตย นางอัมพร พึ่งพันธ์
516 2555 ราชบุรี เมืองราชบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ นางสาว วัฒนาพร นิลพันธุ์
517 2555 ราชบุรี วัดเพลง องค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด องค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด นางนวรัตน์ ศรีทรงงาม
518 2555 ราชบุรี สวนผึ้ง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเคย โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์ นางสาวรจนา บัวขาว
519 2555 ลพบุรี โคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ นางปัทมา เนื่องพระแก้ว
520 2555 ลพบุรี โคกสำโรง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง โรงเรียนวัดหนองพิมาน นางกาญจนา บุญเลิศ
521 2555 ลพบุรี ชัยบาดาล องค์การบริหารส่วนตำบลศิลาทิพย์ โรงเรียนบ้านดงน้อย นางลาวัณย์ คำหวาน
522 2555 ลพบุรี ท่าวุ้ง เทศบาลตำบลท่าวุ้ง เทศบาลตำบลท่าวุ้ง นางศรีรัตน์ มี เจริญ
523 2555 ลพบุรี บ้านหมี่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี วัดท้องคุ้ง นางสาวสุกัญญา ปาลวัฒน์
524 2555 ลพบุรี พัฒนานิคม องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา นางอำนวย อินทนาคา
525 2555 ลพบุรี เมืองลพบุรี เทศบาลตำบลท่าศาลา บ้านเขาหนีบ นางลำเอียง องอาจ
526 2555 ลพบุรี ลำสนธิ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี บ้านจงโก นางสายหมัย ตุนหนูแฟบ
527 2555 ลพบุรี สระโบสถ์ เทศบาลตำบลสระโบสถ์ เทศบาลตำบลสระโบสถ์ นางมะลิวัลย์ จันทะโพธิ์
528 2555 ลพบุรี หนองม่วง เทศบาลตำบลหนองม่วง เทศบาลตำบลหนองม่วง นางสาวน้ำฝน ลาคำ
529 2555 ลำปาง เกาะคา เทศบาลตำบลลำปางหลวง บ้านจู้ด นางสุมณฑา อาตมียะนันท์
530 2555 ลำปาง งาว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง บ้านแม่งาวใต้ นางสายหยุด คำ มาเร็ว
531 2555 ลำปาง แจ้ห่ม องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม บ้านสบฟ้า นางสกุลทิพย์ เสมอภาคภูมิ
532 2555 ลำปาง เถิน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ บ้านท่าผา นางนิตยา ยะหัว ฝาย
533 2555 ลำปาง เมืองปาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ นางจิตโสพิน ฟองคำ
534 2555 ลำปาง เมืองลำปาง เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว บ้านทุ่งโค้ง นางสาว วีรยา โท๊ะลาบุตร
535 2555 ลำปาง แม่ทะ องค์การบริหารส่วนตำบลนาครัว องค์การบริหารส่วนตำบลนาครัว นางสาวสุปราณี จอมเอ้ย
536 2555 ลำปาง แม่พริก องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก บ้านแม่เชียงรายลุ่ม นางธนัญญา เครือสวัสดิ์
537 2555 ลำปาง แม่เมาะ องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ บ้านกอรวก นางสายสิญจน์ เปี้ยสาย
538 2555 ลำปาง วังเหนือ เทศบาลตำบลบ้านใหม่ เทศบาลตำบลบ้านใหม่ นางอำพรรณ ยามเลย
539 2555 ลำปาง สบปราบ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กัวะ บ้านวังยาว นางอำพร ตันเตจ๊ะ
540 2555 ลำปาง เสริมงาม องค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา บ้านแม่ผึ้ง นางแสงเดือน เชียงแก้ว
541 2555 ลำปาง ห้างฉัตร องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล บ้านยางอ้อย นางจุฑามาศ โยปินตา
542 2555 ลำพูน ทุ่งหัวช้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง หนองบัว นางธันย์ชยา โชติเจริญวัจน์
543 2555 ลำพูน บ้านธิ เทศบาลตำบลบ้านธิ บ้านป่าตาล นางสาวศศิธร สายปัญญา
544 2555 ลำพูน บ้านโฮ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ นางนงลักษณ์ เพชรรักษ์
545 2555 ลำพูน ป่าซาง เทศบาลตำบลม่วงน้อย เทศบาลตำบลม่วงน้อย นางวไลพร ไชยสลี
546 2555 ลำพูน เมืองลำพูน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก บ้านหนองไซ นางปิยะธิดา แก้วสัก
547 2555 ลำพูน แม่ทา เทศบาลตำบลทาขุมเงิน เทศบาลตำบลทาขุมเงิน นางสาว เบญจวรรณ จี้สลี
548 2555 ลำพูน ลี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย บ้านเด่นยางมูล นางปิยธิดา ใจสุ ยะ
549 2555 ลำพูน เวียงหนองล่อง เทศบาลตำบลหนองล่อง เทศบาลตำบลหนองล่อง นาง สาวมันทนา มะโนธรรม
550 2555 เลย เชียงคาน องค์การบริหารส่วนตำบลปากตม บ้านกลาง นางรัตติญา เชื้อตาหมื่น
551 2555 เลย ด่านซ้าย เทศบาลตำบลด่านซ้าย เทศบาลตำบลด่านซ้าย นางวิมลจิต สิทธิมงคล
552 2555 เลย ท่าลี่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ ตำบลโคกใหญ่ นางวรรณิภา มงคล ชัย
553 2555 เลย นาด้วง เทศบาลตำบลนาด้วง เทศบาลตำบลนาด้วง ๒ นางสาวจิดาภา จันลาศรี
554 2555 เลย นาแห้ว องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากอหก เหล่ากอหก นางนุดา พวน ทา
555 2555 เลย ปากชม องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงกลม บ้านคอนสา นางจีระนัน แก้ว กัณหา
556 2555 เลย ผาขาว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม วัดถ้ำผาสวรรค์ นางประหยัด เหล็กแก้ว
557 2555 เลย ภูกระดึง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยส้ม วัดใหม่โนนสะอาด นางนวลจันทร์ สุจันศรี
558 2555 เลย ภูเรือ องค์การบริหารส่วนตำบลร่องจิก บ้านแก่ง นางทับทิม หม้อ กรอง
559 2555 เลย ภูหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลเลยวังไสย์ ห้วยส้มป่อย นางสาวลัดดา คำแจง
560 2555 เลย เมืองเลย องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรัก บ้านวังโป่งท่าวังแคน นางวณีพร โส นะชัย
561 2555 เลย วังสะพุง เทศบาลเมืองวังสะพุง เทศบาลเมืองวังสะพุง นางจุฬารัตน์ ศรี เมือง
562 2555 เลย หนองหิน เทศบาลตำบลหนองหิน วัดศรีหนองหิน นางสาวสุมลทา คงดา
563 2555 เลย เอราวัณ องค์การบริหารส่วนตำบลผาสามยอด บ้านโนนสวรรค์ นางสุนันทา พยุหะ
564 2555 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ วัดสว่าง นาง กาญจนา กันหาบุตร
565 2555 ศรีสะเกษ กันทรารมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลยาง บ้านกล้วย นางณัฐ ชวัล พวงใต้
566 2555 ศรีสะเกษ ขุขันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลโสน บ้านขนุน นางจินตนา แก้วหาวงษ์
567 2555 ศรีสะเกษ ขุนหาญ เทศบาลตำบลกระหวัน บ้านโพธิ์น้อย นางสุภาวดี เบือนกระโทก
568 2555 ศรีสะเกษ น้ำเกลี้ยง องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด โรงเรียนบ้านกะวัน นางจิราพร ศิรินัย
569 2555 ศรีสะเกษ โนนคูณ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ บ้านหนองปลาเข็ง นางสุภารัตน์ สุดประเสริฐ
570 2555 ศรีสะเกษ บึงบูรพ์ เทศบาลตำบลบึงบูรพ์ วัดบ้านหาด นางสาว เพ็ญศรี จินาวัลย์
571 2555 ศรีสะเกษ เบญจลักษ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า วัดโนนคำตื้อ นางอัจ ฉรียา ศรีบุรี
572 2555 ศรีสะเกษ ปรางค์กู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงปราสาท บ้านขอนแต้ นางสาว ทับทิม ทิพวงค์
573 2555 ศรีสะเกษ พยุห์ องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมสวัสดิ์ วัดหนองเตย นางบุษบา จันทะพันธ์
574 2555 ศรีสะเกษ โพธิ์ศรีสุวรรณ องค์การบริหารส่วนตำบลผือใหญ่ บ้านผือ นาง สาวพรสวรรค์ ผมพันธ์
575 2555 ศรีสะเกษ ไพรบึง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนปูน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนปูน นางสาว ปราณี วงษ์ทอง
576 2555 ศรีสะเกษ ภูสิงห์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตามอญ วัดทำนบ นางสาวสาย ชล พื้นผา
577 2555 ศรีสะเกษ เมืองจันทร์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ บ้านหนองสาด นางศรี วิลัย พิมพ์น้อย
578 2555 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ บ้านหนองตะมะ นาง ผกาวดี จิตรโภคา
579 2555 ศรีสะเกษ ยางชุมน้อย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ บ้านหอย นางผม หอม ไชยรัตน์
580 2555 ศรีสะเกษ ราษีไศล องค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังห์ทอง องค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังห์ทอง นางสมจิตร โพธิวัฒน์
581 2555 ศรีสะเกษ วังหิน เทศบาลตำบลบุสูง วัดโพธิ์สว่าง นางอริศรา วิเศษสังข์
582 2555 ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ องค์การบริหารส่วนตำบลเสื่องข้าว บ้านเสื่องข้าว นางวาสนา โตชัย
583 2555 ศรีสะเกษ ศิลาลาด องค์การบริหารส่วนตำบลกุง บ้านสงยาง นางพัณนิ ดา จิตรโชติ
584 2555 ศรีสะเกษ ห้วยทับทัน องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท วัดปราสาท นาง บุษยมาส มังสา
585 2555 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย องค์การบริหารส่วนตำบลแขม วัดบ้านโพนทอง นาง สาวอำไพ อินทฤทธิ์
586 2555 สกลนคร กุดบาก เทศบาลตำบลกุดบาก เทศบาลตำบลกุดบาก นางประพันธ์ ยั่งยืน
587 2555 สกลนคร กุสุมาลย์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ บ้านโคกม่วง นางดวงใจ เนืองทอง
588 2555 สกลนคร คำตากล้า องค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ ชุมชนพอกใหญ่ นางประ พินภรณ์ คำพลงาม
589 2555 สกลนคร โคกศรีสุพรรณ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าโพนค้อ บ้านโพนค้อ นาง ประภาภรณ์ วงศ์ศรียา
590 2555 สกลนคร เจริญศิลป์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน บ้านนาสีนวล นางสาว รัชดา ศรีแก่บ้าน
591 2555 สกลนคร เต่างอย องค์การบริหารส่วนตำบลเต่างอย วัดป่าวิริยะพล นางไพวัลย์ งอยจันทร์ศรี
592 2555 สกลนคร นิคมน้ำอูน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว บ้านโคกสมบูรณ์ นางสาว ทิพกร ดาบพลอ่อน
593 2555 สกลนคร บ้านม่วง องค์การบริหารส่วนตำบลดงเหนือ บ้านดอนแดง นางกรรณิกา แก้วอินทร์ตา
594 2555 สกลนคร พรรณานิคม เทศบาลตำบลนาใน บ้านหนองผือ นาง พรรณพิมล นิคร
595 2555 สกลนคร พังโคน องค์การบริหารส่วนตำบลไฮหย่อง บ้านสงเปลือย นางมณียา สมผล
596 2555 สกลนคร โพนนาแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงสือ บ้านโนนกุง นางวรา พร แสนดวง
597 2555 สกลนคร ภูพาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกภู โคกภูใหม่ นางพิกุล โก มาร
598 2555 สกลนคร เมืองสกลนคร เทศบาลนครสกลนคร ชุมชนนาอ้อย-คำสะอาด นาง สาวอรสุมา นาอุดม
599 2555 สกลนคร วานรนิวาส องค์การบริหารส่วนตำบลขัวก่าย บ้านหนองนาแซง นางสาว สุรางค์พิมล สุดตะมา
600 2555 สกลนคร วาริชภูมิ องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเขียว บ้านดอนส้มโฮง นางนิรันดร์ ภาคชัย
601 2555 สกลนคร สว่างแดนดิน องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิ้ง องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิ้ง นาง สาวบัวเผื่อน ศรีเทา
602 2555 สกลนคร ส่องดาว องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนา บ้านเหล่าใหญ่ นางสาย สวาท ช่างสอน
603 2555 สกลนคร อากาศอำนวย องค์การบริหารส่วนตำบลวาใหญ่ บ้านหนองบัวแดง นาง สาวขวัญใจ ชายคำ
604 2555 สงขลา กระแสสินธุ์ เทศบาลตำบลกระแสสิทธุ์ บ้านโตนดด้วน นาง ปัญญาพร สุวรรณจินดา
605 2555 สงขลา คลองหอยโข่ง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหลา วัดเลียบ นาง สาวอัญชลี หนูอุไร
606 2555 สงขลา ควนเนียง องค์การบริหารส่วนตำบลรัตภูมิ บ้านควนเนียงใน นาง สาวนงค์นุช นันพิไชย
607 2555 สงขลา จะนะ เทศบาลตำบลจะนะ เทศบาลตำบลจะนะ นางสาวอาบีเด๊าะ หลงหมัด
608 2555 สงขลา เทพา องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดคลองยอ นางรัตนา สวน ทองแก้ว
609 2555 สงขลา นาทวี องค์การบริหารส่วนตำบลประกอบ องค์การบริหารส่วนตำบลประกอบ นางกาญจนา ศรีสว่าง
610 2555 สงขลา นาหม่อม องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขมิ้น บ้านลานไทร นางมยุรี แดงทอง
611 2555 สงขลา บางกล่ำ เทศบาลตำบลท่าช้าง ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดหัวสะพาน นางสาวสรีญา หมัดอะดั้ม
612 2555 สงขลา เมืองสงขลา เทศบาลตำบลเกาะแต้ว เทศบาลตำบลเกาะแต้ว นางสาว วิภาวดี ขำเจริญ
613 2555 สงขลา ระโนด องค์การบริหารส่วนตำบลพังยาง บ้านพังยาง นางสาวยุพา ทองซ้วน
614 2555 สงขลา รัตภูมิ องค์การบริหารส่วนตำบลควนรู วัดไทรใหญ่ นางปราณี ทอง เอียด
615 2555 สงขลา สทิงพระ องค์การบริหารส่วนตำบลดีหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลดีหลวง นางสาวศิริ วัลย์ ขวัญเกลี้ยง
616 2555 สงขลา สะเดา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ บ้านท่าโพธิ์ออก นางสุริยา มณี ปรีชา
617 2555 สงขลา สะบ้าย้อย องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง บ้านถ้ำตลอด นางสาวอุษา แก้วโรจน์
618 2555 สงขลา สิงหนคร เทศบาลเมืองสิงหนคร บ้านยางงาม นางสาวสุ กัญญา สุวรรณโณ
619 2555 สงขลา หาดใหญ่ เทศบาลเมืองคอหงส์ ค่ายเสนาณรงค์ นางมลิวรรณ ขุนจิตใจ
620 2555 สตูล ควนกาหลง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย บ้านเกาะใหญ่ นางสาวปรีดา กรมเมือง
621 2555 สตูล ควนโดน องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน วังประจัน นางอามีน๊ะ ยา สิน
622 2555 สตูล ท่าแพ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ ตำบลท่าแพ นางอารยา หมาดโต๊ะซ๊ะ
623 2555 สตูล ทุ่งหว้า องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแก่บ่อหิน บ้านป่าแก่บ่อหิน นางมาลี ระ เมาะ
624 2555 สตูล มะนัง องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ผังปาล์ม ๒ นางระยอง ฤทธิ์ บูรณ์
625 2555 สตูล เมืองสตูล องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ศพด.ก่อนเกณฑ์มัสยิดบ้านเกาะระยะโตดใหญ่ นางประภา เสมสัน
626 2555 สตูล ละงู องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง บ้านท่าแลหลา นางสาวฝาตีม๊ะ รา ยา
627 2555 สมุทรปราการ บางบ่อ องค์การบริหารส่วนตำบลเปร็ง วัดเปร็งราษฎร์บำรุง นาง เสมียน ยืนยงคงตระกูล
628 2555 สมุทรปราการ บางพลี องค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง บางน้ำจืด นายชัย ภัทร ชัยสุวรรณ์
629 2555 สมุทรปราการ บางเสาธง องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ นาง พัชรินทร์ มุกข์สำราญ
630 2555 สมุทรปราการ พระประแดง เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย เทศบาล ๖ (บางฝ้าย) นางสาวปัทมิกา มลาฤทธิ์
631 2555 สมุทรปราการ พระสมุทร เจดีย์ องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด วัดคู่สร้าง นางรัตนกรณ์ รอดรักบุญ
632 2555 สมุทรปราการ เมือง สมุทรปราการ เทศบาลตำบลบางเมือง เทศบาลตำบลบางเมือง นางสาวชลธิชา นางแย้ม
633 2555 สมุทรสงคราม บางคนที องค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงา องค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงา นาง สนทราย เกตุแก้ว
634 2555 สมุทรสงคราม เมือง สมุทรสงคราม องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว บ้านโรงฟืน นางพจนาฎ วิมโลดม
635 2555 สมุทรสงคราม อัมพวา องค์การบริหารส่วนตำบลยี่สาร บ้านต้นลำแพน นาง ทิพวรรณ เปรมปรีดิ์
636 2555 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะเดื่อ คลองมะเดื่อ นาง สาวนปภา เอี่ยมภักตร์
637 2555 สมุทรสาคร บ้านแพ้ว องค์การบริหารส่วนตำบลอำแพง ทีปังกรการุณยมิตร บ้านแพ้ว นางกำลัย อิ่มแก้ว
638 2555 สมุทรสาคร เมือง สมุทรสาคร องค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ บ้านสหกรณ์ หมู่๔ นางสาวมาลา คงอ้วน
639 2555 สระแก้ว เขาฉกรรจ์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเพลิง บ้านไทรทอง นางบัวพันธ์ ว่องไว
640 2555 สระแก้ว คลองหาด องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม นางสาววัน เพ็ญ มิ่งสอน
641 2555 สระแก้ว ตาพระยา องค์การบริหารส่วนตำบลทัพไทย บ้านโคกระกา นางมณี ตูมกา
642 2555 สระแก้ว เมืองสระแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลำดวน บ้านหนองไทร นาง ไพรวัลย์ จันทิศ
643 2555 สระแก้ว วังสมบูรณ์ เทศบาลตำบลวังทอง คลองเจริญสุข นาง นงลักษณ์ อ่อนนาเมือง
644 2555 สระแก้ว วัฒนานคร องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด บ้านบ่อนางขิง นางวชิรา พันธะกุล
645 2555 สระแก้ว อรัญประเทศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์ บ้านหนองสังข์ นาง นฤมล ประสมพลอย
646 2555 สระบุรี เฉลิมพระเกียรติ องค์การบริหารส่วนตำบลผึ้งรวง วิถีพุทธผึ้งรวง นาง เบญจวรรณ บุญเทียบ
647 2555 สระบุรี ดอนพุด เทศบาลตำบลดอนพุด วัดดอนพุด นางนิภาวรรณ์ เอี่ยมสุวรรณ์
648 2555 สระบุรี บ้านหมอ เทศบาลตำบลท่าลาน ท่าลาน นางสาวนันท รัตน์ รุขวิจารณ์
649 2555 สระบุรี พระพุทธบาท เทศบาลเมืองพระพุทธบาท เทศบาลเมืองพระพุทธบาท นางสาว ศิริวรรณ คำเครือ
650 2555 สระบุรี มวกเหล็ก เทศบาลตำบลมวกเหล็ก เทศบาลตำบลมวกเหล็ก นางสาวจิรพร แช่มชื่น
651 2555 สระบุรี เมืองสระบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว นางสมพร สุจริต
652 2555 สระบุรี วิหารแดง เทศบาลตำบลหนองหมู เกาะแก้ว นางอรนุช นิจศรีวงศ์
653 2555 สระบุรี เสาไห้ เทศบาลตำบลหัวปลวก เทศบาลตำบลหัวปลวก นางสาวอัมพร บุญเรือง
654 2555 สระบุรี หนองแค เทศบาลตำบลหินกอง เทศบาลตำบลหินกอง นางสายัณห์ งามสม
655 2555 สระบุรี หนองแซง องค์การบริหารส่วนตำบลไก่เส่า องค์การบริหารส่วนตำบลไก่เส่า นางสาววง เดือน สร้อยสังข์
656 2555 สิงห์บุรี ค่ายบางระจัน องค์การบริหารส่วนตำบลโพสังโฆ ชุมชนวัดม่วง นางสาว ศิริรัตน์ คุ้มกัน
657 2555 สิงห์บุรี ท่าช้าง เทศบาลตำบลถอนสมอ เทศบาลตำบลถอนสมอ นางนุชนาฎย์ พวงประเสริฐ
658 2555 สิงห์บุรี บางระจัน เทศบาลตำบลบางระจัน อนุบาลบางระจัน นางสาว หทัยชนก แคอนันต์
659 2555 สิงห์บุรี พรหมบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง ตำบลบ้านแป้ง นางวนิชา ศีลา
660 2555 สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ บ้านบางสักเหล็ก นางรัชนีย์ ปลั่งดี
661 2555 สิงห์บุรี อินทร์บุรี องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย นางจันทิมา แดงเดช
662 2555 สุโขทัย กงไกรลาศ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉนวน บ้านหนองบัว นางสาว ศรีวัน จิตรพินิจ
663 2555 สุโขทัย คีรีมาศ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง วัดดุสิตดาราม นางโสภณ อาคมวัฒนะ
664 2555 สุโขทัย ทุ่งเสลี่ยม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล บ้านลานตาเมือง นางบุสบง ชาหนองหว้า
665 2555 สุโขทัย บ้านด่านลาน หอย เทศบาลตำบลตลิ่งชัน บ้านตลิ่งชัน นางสาวสุภนิดา เจริญผล
666 2555 สุโขทัย เมืองสุโขทัย องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า บ้านวังวน นาง จุฑามาท อินทรศิลา
667 2555 สุโขทัย ศรีนคร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ตำบลหนองบัว นางสาวปทุมพร ทองเทศ
668 2555 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว นางจรัสศรี อินทรประพันธ์
669 2555 สุโขทัย ศรีสำโรง องค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง บ้านเตว็ดนอก นางมยุรี ชู ช่วย
670 2555 สุโขทัย สวรรคโลก เทศบาลเมืองสวรรคโลก เทศบาลวัดสวรรคาราม นางทวีพร กระชั้น
671 2555 สุพรรณบุรี ดอนเจดีย์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเจดีย์ บ้านนเรศ นาง สาวกนกวรรณ ผลวงค์
672 2555 สุพรรณบุรี ด่านช้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังคัน บ้านดงรัง นางธารา รัตน์ อวิชา
673 2555 สุพรรณบุรี เดิมบางนาง บวช เทศบาลตำบลเดิมบาง บ้านคลองระแหง นางสาววัลญา ราตรี
674 2555 สุพรรณบุรี บางปลาม้า องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้ใหญ่ บ้านจรเข้ใหญ่ นาง สาวอารีย์ ดำขำ
675 2555 สุพรรณบุรี เมือง สุพรรณบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง บ้านไผ่ขวาง นางสาวนิตยา โห้นา
676 2555 สุพรรณบุรี ศรีประจันต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำซับ โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ นาง สาวอัญชลี มีทองคำ
677 2555 สุพรรณบุรี สองพี่น้อง เทศบาลตำบลทุ่งคอก เทศบาลตำบลทุ่งคอก นาง สาวมุกดา ใจเลิศ
678 2555 สุพรรณบุรี สามชุก เทศบาลตำบลสามชุก เทศบาลตำบลสามชุก นางสาว ผาณิตา ผ่องโอภาส
679 2555 สุพรรณบุรี หนองหญ้าไซ องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง บ้านหนองกระถิน นาง สาวจรรยา แซ่เฮง
680 2555 สุพรรณบุรี อู่ทอง องค์การบริหารส่วนตำบลสระพังลาน บ้านสระพังลาน นางธุวพร ศรีอ่วม
681 2555 สุราษฎร์ ธานี พุนพิน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย ๑ นางสาวจารุนาฎ โกยธนสาร
682 2555 สุราษฎร์ธานี กาญจน ดิษฐ์ เทศบาลตำบลช้างขวา เทศบาลตำบลช้างขวา นางอมร บุษบรรณ์
683 2555 สุราษฎร์ธานี เกาะพะงัน องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า บ้านแม่หาด นางสุ จิตย์ พิริยสถิต
684 2555 สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย เทศบาลเมืองเกาะสมุย เทศบาล ๕ วัดภูเขาทอง นาง สุนทรี แซ่ตัน
685 2555 สุราษฎร์ธานี คีรีรัฐนิคม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทำเนียบ บ้านแสงอรุณ นาง สุภาพ สุวรรณธวัช
686 2555 สุราษฎร์ธานี เคียนซา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ บ้านทับใหม่ นาง สาวมาลา สุนาวัฒน์
687 2555 สุราษฎร์ธานี ชัยบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก ชุมชนวัดสมัยสุวรรณ นางอำพา หอมสวัสดิ์
688 2555 สุราษฎร์ธานี ไชยา เทศบาลตำบลพุมเรียง นูรุลอิสลาม นางสมศรี สุนธารักษ์
689 2555 สุราษฎร์ธานี ดอนสัก องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก บ้านคลองกัด นางปิย นุช สุขประดิษฐ์
690 2555 สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง บ้านท่าฉาง นาง นิศารัตน์ แก้วบัวทอง
691 2555 สุราษฎร์ธานี ท่าชนะ องค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์ บ้านคลองรอก นาง จุฑามาศ เพชรรักษ์
692 2555 สุราษฎร์ธานี บ้านตาขุน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง นางวิ ยะดา เดชะ
693 2555 สุราษฎร์ธานี บ้านนาเดิม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา บ้านห้วยห้าง นาง สาววชิรญาน์ สุขแก้ว
694 2555 สุราษฎร์ธานี บ้านนาสาร เทศบาลเมืองนาสาร บ้านอู่มาด นาง มณฑา ทองใบ
695 2555 สุราษฎร์ธานี พนม เทศบาลตำบลคลองชะอุ่น บ้านถ้ำพานทอง นางสายสุ ณีย์ โจหิงค์
696 2555 สุราษฎร์ธานี พระแสง องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง บ้านควนสว่างวัฒนา นางกัญ หา ชูศรี
697 2555 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ ธานี เทศบาลตำบลวัดประดู่ ชุมชนบ้านสมหวัง นางวิชุดา บุญชม
698 2555 สุราษฎร์ธานี วิภาวดี องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกเหนือ บ้านคลองใส นางสาว กัญญามาศ นาคบำรุง
699 2555 สุราษฎร์ธานี เวียงสระ เทศบาลตำบลเวียงสระ เทศบาลตำบลเวียงสระ นาง สุนันท์ เนื่องเยาว์
700 2555 สุรินทร์ กาบเชิง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตะเคียน บ้านหินโคน นางญาดา จิตต์กลาง
701 2555 สุรินทร์ เขวาสินรินทร์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่ บ้านภูดินหนองตะครอง นาง ธนภรณ์ กล้าเหิม
702 2555 สุรินทร์ จอมพระ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง บ้านหนองเหล็ก นางสาวจิร นันท์ เครือจันทร์
703 2555 สุรินทร์ ชุมพลบุรี เทศบาลตำบลทุ่งศรีชุมพล วัดโนนสวรรค์ นางประเมิน สีดา
704 2555 สุรินทร์ ท่าตูม องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา บ้านตานบ นางฐิตาภา บุญล้อม
705 2555 สุรินทร์ โนนนารายณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทพ วัดเทพรัตนาราม นางสวย มหานาม
706 2555 สุรินทร์ บัวเชด องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน บ้านประเม นางวาวิณี ทองยอด
707 2555 สุรินทร์ ปราสาท องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน วัดป่าหินกอง นางวิวรรณ รักชื่อดี
708 2555 สุรินทร์ พนมดงรัก องค์การบริหารส่วนตำบลจีกแดก บ้านละเอาะ นางปราณี พองนวล
709 2555 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง โรงเรียนบ้านโคกมะเมียน นาง เยาวลักษณ์ วานุนาม
710 2555 สุรินทร์ รัตนบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ บ้านม่วงหมาก นางสาววิทยา กรณ์ อุ่นทรัพย์
711 2555 สุรินทร์ ลำดวน องค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย วัดปราสาทเทพนิมิต นางมณฑิชา สานนท์
712 2555 สุรินทร์ ศรีณรงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลณรงค์ วัดสว่างหนองคู นางหนึ่งฤทัย ศรีผดุง
713 2555 สุรินทร์ ศีขรภูมิ องค์การบริหารส่วนตำบลแตล บ้านแตล นางพวงทอง เจือจันทร์
714 2555 สุรินทร์ สนม องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก บ้านโนนเปือย นางรสริน สอน ดี
715 2555 สุรินทร์ สังขะ องค์การบริหารส่วนตำบลทับทัน บ้านทับทัน นางพิศมัย นาค ไชยะ
716 2555 หนองคาย ท่าบ่อ เทศบาลตำบลบ้านถ่อน ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดกัสสปมธุโรม นางสุชาดา โคตรชมภู
717 2555 หนองคาย เฝ้าไร่ องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร บ้านโนนสะอาด นางบัวศรี บ้างตำรวจ
718 2555 หนองคาย โพธิ์ตาก องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก บ้านโพธิ์ตาก นางเจติญา แซ่ตั้ง
719 2555 หนองคาย โพนพิสัย องค์การบริหารส่วนตำบลจุมพล บ้านหนองปลาไหล นาง อภิญญา บูชากุล
720 2555 หนองคาย เมือง หนองคาย เทศบาลเมืองหนองคาย โรงเรียนเทศบาล ๔ ฉลองรัตน นางวิภาดา จ่าตา
721 2555 หนองคาย รัตนวาปี องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ วัดพระบาทนาสิงห์ นางฐานิดา สีเงิน
722 2555 หนองคาย ศรีเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลพานพร้าว บ้านหัวทราย นาง สาวจิรวรรณ์ บาศรี
723 2555 หนองคาย สระใคร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาง วัดป่าอัมพวัน นางลำเนา วุฒิวงศ์
724 2555 หนองคาย สังคม องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว บ้านเทา-นาบอน นางบุญโฮม ไชยศรีฮาด
725 2555 หนองบัวลำภู นากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง บ้านภูพระ นาง สาวจันทร์หอม อยู่บัว
726 2555 หนองบัวลำภู นาวัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังปลาป้อม บ้านโคกหนองบัว นางคำตัน เสนาลา
727 2555 หนองบัวลำภู โนนสัง เทศบาลตำบลโนนสัง วัดทรงศิลา นางพิกุล รัตน์ ประทีปเมือง
728 2555 หนองบัวลำภู เมืองหนอง บัวลำภู เทศบาลตำบลนามะเฟือง วัดศรีสระแก้ว นางจันทร์แรม บุญบู้
729 2555 หนองบัวลำภู ศรีบุญเรือง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน วัดสะเทียนทอง นาง ทองหลาง บุญประคม
730 2555 หนองบัวลำภู สุวรรณ คูหา เทศบาลตำบลบุญทัน วัดสันติธรรมพัฒนา นางสาวจารุวรรณ โสรมรรค
731 2555 อ่างทอง ไชโย เทศบาลตำบลไชโย โรงเรียนวัดมะขาม นางนันทิมา บุญบาง
732 2555 อ่างทอง ป่าโมก องค์การบริหารส่วนตำบลโผงเผง บ้านเลน นางสาวสาลี่ ตาสว่าง
733 2555 อ่างทอง โพธิ์ทอง องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล โรงเรียนวัดป่ามุนี นางสาวภัส วรินทร์ ธาราพรหม
734 2555 อ่างทอง เมืองอ่างทอง เทศบาลเมืองอ่างทอง โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดต้นสน นาง สาวรัฐพร โกสยะมาศ
735 2555 อ่างทอง วิเศษชัยชาญ เทศบาลตำบลห้วยคันแหลน วัดห้วยโรง นาง สำรวย อ่อนอุ่น
736 2555 อ่างทอง สามโก้ เทศบาลตำบลสามโก้ เทศบาลตำบลสามโก้ วัดมงคลธรรมนิมิต นางสาวสุนัน ทา คงฉวี
737 2555 อ่างทอง แสวงหา เทศบาลตำบลแสวงหา เทศบาลตำบลแสวงหา นางสุนันท์ ดาวเรือง
738 2555 อำนาจเจริญ ชานุมาน เทศบาลตำบลชานุมาน เทศบาลตำบลชานุมาน นาง ปราณี โพนทา
739 2555 อำนาจเจริญ ปทุมราช วงศา องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน บ้านสามแยก นางวัลลภา โล่ห์คำ
740 2555 อำนาจเจริญ พนา เทศบาลตำบลพระเหลา บ้านเสารีก นางชาลี มีทองแสน
741 2555 อำนาจเจริญ เมืองอำนาจ เจริญ เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ นางปภาวิชญ์ สาระพิชญ์
742 2555 อำนาจเจริญ ลืออำนาจ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ขี บ้านฟ้าห่วน นาง สาวนิตยา บุญใส
743 2555 อำนาจเจริญ เสนาง คนิคม องค์การบริหารส่วนตำบลไร่สีสุก บ้านไร่สีสุก นางสงกรานต์ ไชยวรรณ
744 2555 อำนาจเจริญ หัวตะพาน องค์การบริหารส่วนตำบลเค็งใหญ่ บ้านเค็งใหญ่ นาง สาวอุมาพร สารรัตน์
745 2555 อุดรธานี กุดจับ องค์การบริหารส่วนตำบลปะโค วัดบวรรัตนคุณ นางสาว อภิญญา ไชยเดช
746 2555 อุดรธานี กุมภวาปี องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ วัดใหม่สงเปลือย นางกนกนาฎ ธรรมโหร
747 2555 อุดรธานี กู่แก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสาย วัดศิริวัฒนา นางสาวกุลวดี วรสาร
748 2555 อุดรธานี ไชยวาน องค์การบริหารส่วนตำบลไชยวาน วัดสาเกตุ นางดารุณี สิทธิศรี
749 2555 อุดรธานี ทุ่งฝน เทศบาลตำบลทุ่งฝน วัดสุขสะอาด นางดรุณี โพธิผล
750 2555 อุดรธานี นายูง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง วัดสัมมัฏฐมุขขาราม นางสาวรัช ฎาวรรณ์ เอกตาแสง
751 2555 อุดรธานี น้ำโสม องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว บ้านดงพัฒนา นางนงคราญ พันชะโก
752 2555 อุดรธานี โนนสะอาด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง นาง วิลาวัณย์ นามลา
753 2555 อุดรธานี บ้านดุง องค์การบริหารส่วนตำบลอ้อมกอ วัดศรีชมชื่น นางอารี จัด แจง
754 2555 อุดรธานี บ้านผือ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ วัดสระแก้ว นางสุภาภรณ์ ชาวหลวง
755 2555 อุดรธานี ประจักษ์ศิลปา คม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด นางจุรีพร ภูมิพัฒน์
756 2555 อุดรธานี พิบูลย์รักษ์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลอย บ้านโนนตาล-ดงยางน้อย นางสาว ณัฐฐาพร บัวหงษา
757 2555 อุดรธานี เพ็ญ องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ บ้านใหม่ นางสมปอง โสภาจร
758 2555 อุดรธานี เมืองอุดรธานี องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น บ้านทุ่งแร่ นาง สาวสมฤดี เข็มศรี
759 2555 อุดรธานี วังสามหมอ เทศบาลตำบลวังสามหมอ เทศบาลตำบลวังสามหมอ นาง สาวสุภาพร ชาเนตร
760 2555 อุดรธานี ศรีธาตุ องค์การบริหารส่วนตำบลตาดทอง โรงเรียนบ้านตาดราษฎรสมบูรณ์ นางพัชรีพร สุวรรณภักดี
761 2555 อุดรธานี สร้างคอม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยวด บ้านยวด นางสาว ขวัญตา ดาเหล็ก
762 2555 อุดรธานี หนองวัวซอ เทศบาลตำบลหนองอ้อ-โนนหวาย วัดรัตนาราม นางอัมพร พิมพ์สุด
763 2555 อุดรธานี หนองแสง เทศบาลตำบลนาดี วัดครองธรรมิการาม นางตุ๋ย เมฆสุวรรณ
764 2555 อุดรธานี หนองหาน เทศบาลตำบลหนองหาน เทศบาลตำบลหนองหาน นาง กรรณิกา โพธิ์ทรัพย์
765 2555 อุตรดิตถ์ ตรอน องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง นางสาวกนก วรรณ ยิ้มคำต่อ
766 2555 อุตรดิตถ์ ทองแสนขัน องค์การบริหารส่วนตำบลผักขวง บ้านวังโป่ง นาง สุดาพร หมื่นแก้ว
767 2555 อุตรดิตถ์ ท่าปลา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแฝก บ้านงอมสัก นายจรัญ พรเมือง
768 2555 อุตรดิตถ์ น้ำปาด องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ นางสิริญญา สิงห์ตา
769 2555 อุตรดิตถ์ บ้านโคก เทศบาลตำบลบ้านโคก วัดบ้านโคกเหนือ นางสุภาวดี มาคูณ
770 2555 อุตรดิตถ์ พิชัย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ บ้านโรงหม้อ นางสาว กาญจนา ธีระกูล
771 2555 อุตรดิตถ์ ฟากท่า องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน บ้านโพนดู่ นางสาวสุภี เอ็มมูล
772 2555 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ เทศบาลตำบลหาดกรวด บ้านวังหมู นางจิ ดาภา จันทร
773 2555 อุตรดิตถ์ ลับแล องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล บ้านห้วยใต้ นางสาวสิริพร มูลสุรินทร์
774 2555 อุทัยธานี ทัพทัน เทศบาลตำบลทัพทัน เทศบาลตำบลทัพทัน นางแก้วตา อาจคงหาญ
775 2555 อุทัยธานี บ้านไร่ องค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง นางประจวบ เกษราช
776 2555 อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี เทศบาลตำบลหาดทนง เทศบาลตำบลหาดทนง นาง บุษฎี เวียงจันทร์
777 2555 อุทัยธานี ลานสัก องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ยืน บ้านหนองผักกาด นางภรชนาภา แสนเมือง
778 2555 อุทัยธานี สว่างอารมณ์ เทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ เทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ นาง สาวนิตยา พรมทอง
779 2555 อุทัยธานี หนองฉาง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ บ้านเนินพยอม นางสาว ทัศนีย์ ภูฆัง
780 2555 อุทัยธานี ห้วยคต องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๘ นางสาว เนาวรัตน์ เปรมอำพล
781 2555 อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวปุ้น วัดบุรีรัมย์ นาง ศรีประเทือง กุลสิงห์
782 2555 อุบลราชธานี เขมราฐ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนกทา วัดศรีบรรพต นางจิรัฐ ิกานต์ แก่นพันธ์
783 2555 อุบลราชธานี เขื่องใน เทศบาลตำบลเขื่องใน วัดเขื่องกลาง นางสาว สมรักษ์ สุขพันธ์
784 2555 อุบลราชธานี โขงเจียม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสงใหญ่ หนองแสงใหญ่ นางกนกพร นามวงศ์พันธ์
785 2555 อุบลราชธานี ดอนมดแดง องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่ นาง ริคิด บำบัติ
786 2555 อุบลราชธานี เดช อุดม เทศบาลตำบลกุดประทาย บ้านโนนขาม นางกนกพร แก้วโมกข์
787 2555 อุบลราชธานี ตระการพืช ผล องค์การบริหารส่วนตำบลกุดยาลวน วัดจันทนะที นางพิสมัย เพ็ญชาลี
788 2555 อุบลราชธานี ทุ่งศรีอุดม องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม บ้านนาเกษม นาง บัวทอง ทำสอาด
789 2555 อุบลราชธานี นาจะหลวย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม วัดบ้านโนนแดง นาง สาวรุ่งอรุณ ทะวงษา
790 2555 อุบลราชธานี นาตาล องค์การบริหารส่วนตำบลพังเคน วัดบ้านโนนตูม นางลำพูล บุญน้อย
791 2555 อุบลราชธานี นาเยีย องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี บ้านดอนยู นางเก ษจันทร์ ผาวัน
792 2555 อุบลราชธานี น้ำขุ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด วัดโคกสะอาด นางสาว ทองฤทธิ์ สาลีพวง
793 2555 อุบลราชธานี น้ำยืน เทศบาลตำบลน้ำยืน วัดบ้านน้ำยืน นางลำดวน จะโรจร
794 2555 อุบลราชธานี บุณฑริก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน บ้านโนนเลียง นางบาน เย็น สำเภา
795 2555 อุบลราชธานี พิบูล มังสาหาร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี บ้านหนองบัวฮี นางกมล ฉัตรสุวรรณ
796 2555 อุบลราชธานี โพธิ์ไทร องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง บ้านนาขาม นาง สัมฤทธิ์ นามนนท์
797 2555 อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ นาง จินตนา พรมวัลย์
798 2555 อุบลราชธานี เมือง อุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนตำบลแจระแม บ้านท่าบ่อ นางสำลี วรรณคำ
799 2555 อุบลราชธานี วารินชำราบ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง บ้านโนนจิก นาง สาวอภิญญารัตน์ หนองเทา
800 2555 อุบลราชธานี ศรีเมือง ใหม่ เทศบาลตำบลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่ นางสาวบุศกร ป้องญาติ
801 2555 อุบลราชธานี สว่างวีระ วงศ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งมะแลงใต้ บ้านบุ่งมะแลงใต้ นางสาวจารุณี หาทวี
802 2555 อุบลราชธานี สำโรง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อง บ้านนาเรือง นางสาว ปราณี ศรีแสด
803 2555 อุบลราชธานี สิรินธร องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว บ้านคำนกหอ นางบุญยัง บุญจอม
804 2555 อุบลราชธานี เหล่าเสือโก้ก องค์การบริหารส่วนตำบลโพนเมือง บ้านโพนเมือง นางสมรัก เดโชบุตร