USERNAME
PASSWORD
 
 
     
     
     
     
     
     
     
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งาน กรุณาติดต่อ
  • การบันทึกผลการประเมิน LPA ปี 60 : กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ส่วนส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดีท้องถิ่น (สบด.) โทร 02-241-9000 ต่อ 2312
  • บันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าบำเหน็จ บำนาญ) โทร.02-บำเหน็จบำนาญ 02-241-9030, 02-241-9000 ต่อ 1405
  • บันทึกข้อมูลติดตามความก้าวหน้าและการใช้จ่ายงบประมาณ(สถ.จ./สำนักกอง) โทร 02-241-9000 ต่อ 2123
  • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น โทร.02-241-9000 ต่อ 1107